The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms: a longitudinal study.

Forfattere
Castro, S.
Granlund, M.
Almqvist, L.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 1-14.
År
2015

Formål

Studiets formål er at identificere indikatorer, der påvirker børns engagement over tid. Engagement er børnenes aktive deltagelse i dagtilbuddets aktiviteter eller rutiner og hensigtsmæssige interaktioner med omgivelserne. Ifølge forfatterne påvirker graden af engagement børns læring, hvorfor engagement ses som en indikator for børnenes virke, trivsel, velbefindende samt involvering i dagtilbuddet.

Resultat

Studiet konkluderer, at dagtilbud i Sverige generelt er af høj kvalitet — særligt i forhold til pædagogernes brug af en emotionel tone, som forklarer det høje observerede niveau af gruppeengagement. Af de tre målte aspekter ved kvalitet er det særligt aspekterne emotionel støtte og stueorganisering, der spiller positivt ind på engagementsniveauet hos børnene. En forklaring på den manglende virkning af det tredje aspekt, undervisningsstøtten, kan ifølge forfatterne være, at undervisningsstøtte virker indirekte på barnets læring ved direkte at påvirke emotionel støtte. Derfor har det tredje aspekt også en virkning, om end den er indirekte og ikke dokumenteret i dette studie. Resultaterne viser endvidere, at de undersøgte dagtilbud i høj grad er karakteriseret ved at have et højt niveau af emotionel støtte, stueorganisering og undervisningsstøtte. Studiet viser, at efterhånden som forholdet mellem pædagog og barn udvikler sig, forbedres de tre målte aspekter ved kvalitet ligeledes signifikant over tid — dog med undtagelse af børnenes engagementsniveau, som forbliver stabilt over tid. Ifølge forfatterne kan dette indikere, at barnets engagement kun bliver ved med at øges i de dagtilbud, hvis kvalitet i forvejen er i den lave ende, fordi der her bliver rum til forbedring af dagtilbudskvaliteten.

Design

I undersøgelsen indgik 55 dagtilbudsafdelinger (preschool units) med i alt 165 pædagoger (teachers), der blev observeret i 12 måneder ved hjælp af Classroom Assessment Scoring System (CLASS), som er et standardiseret observationsinstrument, der bruges til at vurdere dagtilbuddenes kvalitet. Engagement måles via observationer af børnenes koncentration og deltagelse i de forskellige vokseninitierede aktiviteter. Vurderingsinstrumentet måler følgende tre aspekter ved kvalitet i dagtilbuddene: (1) emotionel støtte (vurdering af dagtilbudsmiljøet, graden af følsomhed og lydhørhed hos pædagogen og graden af straf eller respekt), (2) organisering af stuen (effektiv adfærdsstyring, klare forventninger, proaktivitet, effektiv tidsbrug, effektive rutiner og overgange samt fremme af børnenes interesser og engagerende fremgangsmåder) og (3) undervisningsstøtte (kvalitet af feedback og sprogjustering, dvs. samtaler, åbne spørgsmål, gentagelse, udvidelse, dernæst argumentation, kreativitet, integration). Pædagogerne blev observeret i løbet af forskellige hverdagsaktiviteter sammen med enkelte eller flere børn. Data blev dernæst analyseret gennem statistiske analyser.

Referencer

Castro, S., Granlund, M. & Almqvist, L. (2015). The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms: a longitudinal study. European Early Childhood Education Research Journal, 1-14.

Opdragsgiver

uoplyst