Special Educational Needs and Support Provisions in Swedish Preschools. A Multiple-Case Study.

Forfattere
Lundqvist, J.
Westling, M.A.
Siljehag, E.
Kilde
International Journal of Early Childhood Special Education 7(2), 270-290.
År
2015

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan aldersintegrerede og specialiserede svenske dagtilbud (comprehensive and specialised preschools), som har indført én eller anden form for inkluderende dagtilbudspædagogik, på forskellig vis imødekommer børns individuelle færdigheder og behov. I den sammenhæng ønsker forfatterne at beskrive de inkluderende støtteforanstaltninger, institutionerne benytter i understøttelsen af børns sociale deltagelses- og læringsmuligheder. Med afsæt i disse støtteordninger afsluttes artiklen med at undersøge understøttelsesmæssige forskelle mellem de udvalgte dagtilbud.

Resultat

I præsentationen af studiets resultater inddeles børnene i tre grupper: (1) børn med støttebehov, (2) børn med høje støttebehov, og (3) børn med meget høje støttebehov. Ud fra disse grupperinger konkluderer studiet, at inklusionen af børn med meget høje støttebehov i aldersintegrerede dagtilbud synes realiserbar. I dette arbejde synes understøttende roller og funktioner blandt jævnaldrende børn især at omfatte en række potentialer til at lette de praktiske aspekter af det vellykkede inklusionsarbejde. Eksempelvis peger studiets resultater på, at en øget anvendelse af støtte fra jævnaldrende kan have en positiv indflydelse på børns tilhørsopfattelser samt deres generelle velbefindende. Resultaterne indikerer endvidere en række behovs- og færdighedsmæssige variationer blandt børn med særlige behov. Dette nuancerer forståelserne af dagtilbuddenes inkluderende funktioner, da der kan være tale om forskellige grader af krav til dagtilbuddenes understøttende funktioner. Derudover antyder undersøgelsens fund, at børn med særlige behov kan kræve støtte både fra fysiske omgivelser og fra jævnaldrende i hverdagens aktiviteter, hvad enten disse foregår i aldersintegrerede dagtilbud eller i specialiserede dagtilbud. Forfatterne mener derfor, at dette bør medtænkes i udformningen og implementeringen af fremtidige inkluderende dagtilbud.

Design

Undersøgelsen tager form som et casestudie med deltagelse af 56 børn fra otte dagtilbud i fire svenske kommuner. Disse dagtilbud blev udvalgt på baggrund af en række parametre, som var opstillet for at sikre den højest mulige variation. Eksempelvis var det et krav, at dagtilbuddene omfattede børn både med og uden særlige behov (special educational needs), og at disse repræsenterede forskellige socioøkonomiske baggrunde. Dataindsamlingen består af observationer, interviews og spørgeskemaer, hvilket giver studiet både en kvalitativ og en kvantitativ orientering. I alt inkluderede undersøgelsen 29 pædagogiske praktikere (fx pædagoger (teachers), børnepassere (child minders), pædagogmedhjælpere (teaching assistants) og en sprogterapeut (speech and language therapist)), hvis synspunkter blev afdækket gennem otte gruppeinterviews.

Referencer

Lundqvist, J., Westling, M.A. & Siljehag, E. (2015). Special Educational Needs and Support Provisions in Swedish Preschools. A Multiple-Case Study. International Journal of Early Childhood Special Education 7(2), 270-290.

Opdragsgiver

uoplyst