Preschool Teachers' Informal Online Professional Development in Relation to Educational Use of Tablets in Swedish Preschools.

Forfatter
Marklund, L.
Kilde
Professional Development in Education 41(2), 236-253.
År
2015

Formål

Formålet med studiet er at undersøge pædagogers virtuelle kommunikation i forbindelse med brugen af tablets i dagtilbud. Forfatteren ser på de spørgsmål og informationer, som pædagoger deler med hinanden i to diskussionsgrupper på et socialt medie, og undersøger, hvilken rolle virtuel kommunikation spiller for pædagogers professionelle udvikling indenfor digitalisering og it-didaktik.

Resultat

Samlet set indikerer studiet, at der blandt pædagoger foregår en læringsproces i forbindelse med det at anvende tablets som en del af dagtilbuddets pædagogiske praksis, og at diskussioner på sociale medier er ét af de rum, hvor en sådan læringsproces udfolder sig. Baseret på en analyse af de spørgsmål, som pædagoger stiller hinanden i to virtuelle grupper på nettet, konkluderer forfatteren, at efterhånden som tablets og anden teknologi rykker ind i dagtilbuddet, øges pædagogernes behov for professionel udvikling og viden om teknologi som en del af pædagogisk praksis. Pædagogernes spørgsmål kategoriseres ud fra TPACK-modellen. På den måde opstår tre kategorier, som viser, hvor pædagogerne er i tvivl eller mangler viden om tablets i dagtilbud. Den første kategori, teknologisk viden, dækker over spørgsmål, som ofte relaterer sig til udfordringer ved at håndtere teknologi; her søger pædagogerne efter løsninger på tekniske problemer, fx hvordan man låser et program, så børnene ikke kan skifte mellem forskellige applikationer, eller hvilke former for software eller produkter, som er mest anvendelige i dagtilbuddet. Den anden kategori, teknologisk, indholdsmæssig viden, bruges til at beskrive pædagogernes søgen efter viden om specifikke teknologier, der egner sig til at arbejde med forskellige læringsområder, fx hvilke applikationer som kan bruges i forbindelse med et tema om vand, eller hvordan man kan tilføre arbejdet med værdier og følelser en digital form. Denne kategori indeholder ligeledes spørgsmål om brugen af applikationer, der kan støtte børn med særlige behov eller styrke arbejdet med skolerettede færdigheder. Den sidste kategori, teknologisk, pædagogisk viden, dækker over det at kende til de pædagogiske gevinster og begrænsninger knyttet til forskellige teknologiske værktøjer, f.eks. hvilke applikationer som kan bruges til at understøtte dagtilbuddets dokumentationspraksis, hvor man kan finde viden om digitale værktøjer, eller mere overordnet, hvordan man som pædagog skal forholde sig til, at tablets og andre former for teknologi kommer ind i dagtilbuddet. Analysen af spørgsmålene efterfølges af en tematisering af de øvrige indlæg, som indeholder informative kommentarer og ideer til at inspirere andre pædagoger i deres arbejde med tablets i dagtilbuddet. Det overordnede formål med disse kommentarer er dels at promovere særlige ressourcer eller produkter dels at dele erfaringer og skabe kontakt mellem forskellige aktører, både pædagoger, foredragsholdere og produktudviklere. Forfatteren vurderer, at promoveringen af applikationer og andre ressourcer hænger sammen med en markedsinteresse i indførslen af tablets i svenske dagtilbud og det heraf følgende behov for professionel udvikling blandt pædagoger. Studiet afsluttes med en understregning af, at i takt med forskellige former for teknologis indtog i dagtilbuddet øges behovet for fleksible former for professionel udvikling blandt pædagoger.

Design

Datamaterialet består i denne undersøgelse af indlæg (i form af spørgsmål eller kom-mentarer) fra to virtuelle grupper, der var rettet mod pædagoger (preschool teachers) med interesse for brugen af tablets i dagtilbud (preschools). I alt har forfatteren indsamlet 465 indlæg og sorteret dem efter, om de indeholder spørgsmål (239 indlæg) eller informative kommentarer (226 indlæg). Et sådant design gives i studiet betegnelsen online etnografisk metode eller netnography. Analysen består af en kategorisering af pædagogernes spørgsmål i henhold til en særlig teoretisk model, TPACK (The Technological Pedagogical Content Knowledge framework), som anvendes til at definere forskellige former for pædagogisk viden (teknologisk, pædagogisk og indholdsmæssig viden) og deres samspil i konkrete læringskontekster. Modellen bruges her til at klassificere spørgsmålene efter, om de er orienterede imod teknologi, pædagogiske/didaktiske overvejelser om tablets i dagtilbud eller selve læringsindholdet i brugen af forskellige former for teknologi. De informative kommentarer fra de to virtuelle grupper analyseres tematisk med henblik på at afgøre, hvilken rolle de givne informationer spiller i diskussionerne, samt hvordan informationerne evt. henviser til dagtilbudspædagogers professionelle udvikling.

Referencer

Marklund, L. (2015). Preschool Teachers' Informal Online Professional Development in Relation to Educational Use of Tablets in Swedish Preschools. Professional Development in Education 41(2), 236-253.

Opdragsgiver

uoplyst