Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments.

Forfatter
Markussen-Brown, J.
Kilde
Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet.
År
2015

Formål

Denne afhandling skal forstås i relation til to større forskningsprojekter, nemlig SPELL (Structured Preschool Effort for Language and Literacy) og LEAP (Language and Literacy Educational Activities for Preschoolers). SPELL var et RCT-studie, som undersøgte effekten af et 20-ugers pædagogisk efteruddannelsesforløb med fokus på at fremme børns læsefærdigheder. På samme måde som SPELL interesserede LEAP-projektet sig også for effekten af efteruddannelsesforløb i forhold til udviklingen af børns læsekompetencer. Begge projekter involverede ca. 7000 børn og 600 pædagoger. Afhandlingen omfatter tre separate artikler, som på hver sin vis undersøger udviklingen af sprog- og før-skriftsprogsfærdigheder hos børn i dagtilbud (preschools). På baggrund af artiklernes respektive afdækninger af emnet er afhandlingens formål at skabe ny og relevant information til beslutningstagerne for kvalitetsudviklingen af det sproglige område i danske dagtilbud. Udover at udføre en kvalitetsanalyse af den sprogrelaterede praksis præsenterer afhandlingen international forskningslitteratur om udviklingen af børns sproglige færdigheder. Endelig søger den sidste del af afhandlingen at undersøge, hvordan den fremtidige brug af pædagogisk efteruddannelse kan optimeres.

Resultat

Samlet set indikerer afhandlingen, at behovet for at revidere pædagogernes praksis og uddannelse, med henblik på at understøtte børns sproglige og kognitive udvikling, er stort. En af optimeringsmulighederne udgøres af pædagogernes efteruddannelse, som – på baggrund af afhandlingens undersøgelser – bør udformes i flere formater med højere og længere uddannelsesforløb. Undersøgelserne fra første artikel viser, at de danske pædagoger er dygtige til at skabe varme og følelsesmæssigt understøttende miljøer, men at disse standarder ikke opretholdes i sprog- og kognitionsunderstøttende interaktioner. Dette indikerer et forbedringspotentiale i forhold til pædagogers arbejde med og viden om sprogudviklende redskaber og strategier. Resultaterne fra anden artikel viser blandt andet, at brugen af coaching på efteruddannelser har en positiv virkning. Samtidig synes det faglige udbytte af kurser at stige, når de indgår i kombinationer med mindst et andet efteruddannelsesformat. Endelig indikerer resultaterne fra artikel 3, at pædagogernes evner til at observere og kode hinandens praksis var utilstrækkelige efter tre dages efteruddannelse. Her var tendensen især, at pædagogerne overvurderede deres anvendelse af de tillærte sprogunderstøttende strategier. Derved synes tre dages efteruddannelse ikke at være tilstrækkeligt til at skabe væsentlige forbedringer i pædagogers sprogunderstøttende praksis.

Design

Afhandlingens første artikel er designet til at undersøge kvaliteten i danske dagtilbud på pædagog- og institutionsniveau. Til undersøgelsen af kvaliteten på pædagogniveau anvendes måleredskabet Classroom Assessment Scoring System, som gør det muligt at vurdere kvaliteten på tre underskalaer. På institutionsniveau benyttes værktøjet Classroom Literacy Assessment Profile til eksempelvis at måle antallet af sprogstimulerende materialer inden for børns rækkevidde. Afhandlingens anden artikel tager form som et systematisk review og udfører en metaanalyse af international forskningslitteratur, som interesserer sig for effekter af efteruddannelser med sprogligt fokus. Udover at pædagogerne skulle være færdiguddannede, og at børnene skulle være mellem 3 og 6 år gamle, var inklusionskriteriet for reviewet blandt andet, at forskningen skulle rette sig mod effektmålinger af interventioner i efteruddannelse. Dette medførte inklusionen af i alt 22 studier. Tredje artikel er en teoribaseret undersøgelse af, hvorvidt tre dages efteruddannelse bevidstgjorde pædagoger om, hvor ofte de brugte en udvalgt pædagogisk strategi. Med afsæt i tidligere forskning på området var denne undersøgelse initieret af en hypotese om, at individers bevidsthed om et lavt præstationsniveau i en given færdighed ansporer dem til at forbedre denne.

Referencer

Markussen-Brown, J. (2015). Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments. Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet.

Opdragsgiver

SPELL-projektet var finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. LEAP-projektet var en bestillingsopgave fra Socialstyrelsen.