Natur og naturfænomener i dagtilbud: stærke rødder og nye skud.

Forfatter
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kilde
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2015

Formål

Dette studie har til formål at undersøge, hvordan arbejdet med naturvidenskabelige temaer (læreplanstemaet natur og naturfænomener) foregår i praksis i danske dagtilbud (daginstitutioner og dagplejer). I forlængelse heraf søger studiet at præsentere en række centrale udviklingspotentialer for den fremtidige kvalificering af børns naturvidenskabelige kundskaber.

Resultat

Overordnet viser rapportens analyser, at arbejdet med naturvidenskabelige temaer i danske dagtilbud er udbredt. Der synes dog at mangle en fælles konsensus om temaets faglige dimensioner og de didaktiske muligheder, det tilbyder. Ud fra rapportens kvantitative analyser identificeres tre tilgange til arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener. Disse udspringer af en overordnet ”udelivstilgang”, som forgrener sig i henholdsvis en ”naturtilgang” og en ”science-tilgang”. Selvom kategoriseringerne ikke er gensidigt udelukkende, kan ”udelivstilgangen” betragtes som et fællestræk for alle undersøgte dagtilbud, mens ”naturtilgangen” og ”science-tilgangen” favner de dagtilbud, som beskæftiger sig med temaet i en grad, der rækker ud over selve ”udelivstilgangen”. På baggrund af rapportens kvalitative undersøgelse påpeges en række fremtidige udviklingsmuligheder. Disse udgøres eksempelvis af et udtalt behov for (1) en praksisrelateret afgrænsning af læreplanstemaet natur og naturfænomener, (2) et større kommunalt fokus på læreplanstemaet og (3) en styrkelse af personalegruppens kompetencer i arbejdet med naturvidenskabelige aktiviteter.

Design

Studiets design omfatter både en kvantitativ og en kvalitativ tilgang. Den kvantitative del består af en spørgeskemaundersøgelse blandt en stikprøve af danske pædagoger og dagtilbudsledere. Stikprøven inkluderer 800 dagtilbudsledere og 698 pædagoger. Den kvalitative del af rapporten udgøres af interviews med eksperter inden for det naturvidenskabelige område samt pædagoger fra seks udvalgte dagtilbud. Disse dagtilbud blev udvalgt ud fra deres respektive fokusområder og tilgange i arbejdet med lærerplanstemaet natur og naturfænomener. De udvalgte institutioner differentierede sig eksempelvis ved (1) at have forskellige afstande til naturområder, (2) at være dagtilbud med udendørsprofil og (3) ved at have deltaget i et projekt om natur og naturfænomener.

Referencer

Danmarks Evalueringsinstitut (2015). Natur og naturfænomener i dagtilbud: stærke rødder og nye skud. Danmarks Evalueringsinstitut.

Opdragsgiver

uoplyst