Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen.

Forfatter
Johansen, B.
Kilde
Nordisk barnehageforskning, 2(3), S. 99-113.
År
2009

Formål

Studiet har til formål at undersøge pædagogers forståelser af børns tidsforbrug i daginstitutioner og hvilke konsekvenser disse forståelser har for forældre og børn. Studiets formål skal ses i lyset af en ambivalens mellem en historisk skepsis i Norge over for børns fuldtidsophold i daginstitutioner og en nutidig kontekst hvor begge forældre arbejder uden for hjemmet og derfor er afhængige af daginstitutionerne i hverdagen. I den institutionelle kontekst er der samtidig sket en bevægelse over imod principper om new public management og brugertilpasning. Dette skaber rammen for de forståelser som undersøgelsen søger at belyse.

Resultat

Analysen viser at argumenter omkring børns tidsforbrug i daginstitutionerne enten centrerer sig om børnehaveargumenter eller familieargumenter. Dvs. at barnet fx skal være færre timer i daginstitutionen fordi det bliver træt (børnehaveargument), eller fordi det har større værdi at være i familien (familieargument). Begrundelserne for at børn skal have korte dage i dagtilbud, er: 1) at børnene bliver udmattede, 2) at kvaliteten af dagtilbuddet er for dårlig, og 3) at børnene har bedre af at være sammen med deres familie. Argumenterne for at børn skal have lange dage, er: 1) at de nyder godt af dagtilbuddenes lærings- og udviklingstilbud, og 2) at nogle børn oplever mere omsorg i dagtilbuddet end i hjemmet. Forståelserne er samlet set præget af mange ambivalenser og er meget bredspektrede. Dette giver grund til at diskutere pædagogernes roller som faglige eksperter, hvilket knyttes an til brugertilpasningsargumenter hvor det i sidste ende er forældrene som er ansvarlige for valg af omsorgspraksis, og pædagogerne der fremstår som ikke-ansvarlige. Børnene kan dermed siges at være risikobærerne af forældrenes valg, og det står åbent hvorledes pædagoger som fagpersoner kan forholde sig til dette.

Design

Studiet arbejder kvalitativt med pædagogers forståelser. Datamaterialet består af 75 indsamlede spørgeskemaer og fire dybtgående, semistrukturerede livsverdeninterview der uddyber kategorierne i spørgeskemaerne.

Referencer

Johansen, B. (2009). Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 2(3), S. 99-113.

Opdragsgiver

Finansieret af Forskningsrådet i Norge under Velferdsprogrammet.