Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie In FoU i praksis (pp. 275-284).

Forfatter
Martinsen, M. T.; Moser, T.; Janson, H.; Nærde, A.
Kilde
Oslo: Tapir Akademisk Forlag.
År
2009

Formål

Pilotstudiet er en del af et longitudinelt udviklingsstudie af børns sociale udvikling iværksat af Atferdssenteret i Norge. Målet med pilotstudiet er at identificere potentielle indikatorer ved børnehaven som kan have betydning for de yngste børns (et-fire år) sociale udvikling. De potentielle indikatorer blev identificeret ved hjælp af nyere småbørns- og børnehaveforskning, og følgende områder viste sig at være potentielt relevante: børnehavens sociale miljø, personalets kvalitetsforståelse, børnehavens fysiske miljø, børnehavens organisering og strukturering af tid, børnegruppens organisering, børnehavepersonalets kompetence og børnehavens organisationsklima.

Resultat

Studiet konkluderer at det var svært at finde frem til potentielt betydningsfulde indikatorer med tilstrækkelig statistisk spredning. Kun 20 ud af de 89 spørgsmål i pilotskemaet opfyldte det spredningskriterium som var sat op for undersøgelsen. Alligevel frembragte pilotstudiet værdifulde erfaringer i forhold til udarbejdelsen af indikatorer og metodologiske vurderinger. Resultaterne støtter i høj grad de teoretiske perspektiver som danner grundlag for indikatorvalget. Studiet har identificeret indikatorer for strukturelle kvaliteter, børns handlemuligheder og personalets forudsætninger. Disse er: støjforhold, barnegruppens sammensætning, barnegruppens alderssammensætning, antal børn i gruppen, pædagogisk normering, børnehavens størrelse og organisering, børnehavens struktur (dagsrytme og ugeplan), børns adgang til forskellige rum, legemiljøer, legetøj og materialer, personalets børnesyn, institutionens brug af vikarer, dens personaleomsætning og personalets kompetencer. Den største spredning forekom i forbindelse med strukturelle kvaliteter såsom børnehavens størrelse, børnegruppens alderssammensætning, antal børn, antal ansatte og børnehavernes organisering af tid og rum. Forhold som børns adgang til forskellige typer rum, lege og materialer viste også nogen variation mellem børnehaverne. Mere specifikt var resultaterne: I relation til børnehavens fysiske miljø var de lege som var listet i spørgeskemaet, kun tilgængelige for børnene til enhver tid i ti af børnehaverne. I relation til børnehavens organisering og strukturering af tid var det i halvdelen af institutionerne udelukkende pædagogerne som bestemte tidspunktet for måltiderne.

Design

Undersøgelsen anvender mixed methods (kvantitativ og kvalitativ dataindsamling) bestående af henholdsvis spørgeskemaundersøgelse, uddybende interview og vignette-/casemetode.

Referencer

Martinsen, M. T.; Moser, T.; Janson, H.; Nærde, A. (2009). Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie In FoU i praksis (pp. 275-284) Oslo: Tapir Akademisk Forlag.

Opdragsgiver

Høgskolen i Vestfold og Atferdssenteret i Norge.