Evaluering af områdeledelse i Rudersdal Kommune.

Forfatter
Andersen J., Gundelach S.
Kilde
København: UdviklingsForum og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
År
2011

Formål

Formålet med undersøgelsen er at evaluere implementeringen af områdeledelse for dagtilbuddene i Rudersdal Kommune og på baggrund heraf give anbefalinger til fremtidige tiltag på området.

Resultat

Resultaterne af evalueringen præsenterer, om og i hvilket omfang Rudersdal Kommune har nået de mål og opfyldt de succeskriterier, som kommunen havde opstillet for indførelse af områdeledelse. Der bliver desuden redegjort for den måde, dagtilbudsområdet er organiseret på i kommunen. Der gives et kort rids af det historiske forløb fra før kommunesammenlægningen mellem Søllerød og Birkerød Kommuner og op til i dag. Rapporten konkluderer, at strukturen med områdeledelse overordnet set fungerer hensigtsmæssigt i forhold til udvikling af dagtilbuddene. Rapporten viser blandt andet, at der er stort fokus på den pædagogiske kvalitet, og at ambitionsniveauet er højt. Forfatterne anbefaler, at der fortsat skal være fokus på den pædagogfaglige udvikling og på kerneydelsen og udviklingen af denne.

Design

Undersøgelsens dataindsamlingsmetoder bestod af i alt 18 interviews, hvor 66 pædagoger, ledere og medlemmer af forældrebestyrelser blev interviewet enten enkeltvis eller i gruppeinterviews, samt en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse. Interviewene blev foretaget for at få en forståelse af, hvorfor de gennemførte organisatoriske ændringer har fået de konsekvenser, de har fået, og hvordan disse ændringer er slået igennem i dagtilbuddene. Derudover blev en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til områdeinstitutioner i Rudersdal Kommune. Undersøgelsen er repræsentativ for daglige ledere og pædagoger i kommunen. Spørgeskemaundersøgelsen er anvendt med henblik på at afdække, hvad der skete i forbindelse med indførelsen af områdeledelse. Endeligt blev en dokumentanalyse foretaget, hvor en række dokumenter, primært udarbejdet af Rudersdal Kommune, blev analyseret. Dokumenterne er relevante for forståelsen af områdeledelse i kommunen.

Referencer

Andersen J., Gundelach S. & Kofod K.K. (2001). ”Evaluering af områdeledelse i Rudersdal Kommune”. København: UdviklingsForum og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Opdragsgiver

Rudersdal Kommune