”Kulturelt og språklig mangfold – og norskhet – i barnehager med norsk-russiske barn i Finnmark”.

Forfatter
Nilsen, H.K.
Kilde
Alta: Høgskolen i Finnmark.
År
2011
ISBN
978-82-7938-169-3

Formål

Undersøgelsen har fokus på problemstillinger vedrørende dagtilbuddets virksomhed i relation til børn og familier med russisk baggrund. Formålet er at skabe viden om, hvordan russisk kultur og sprog synliggøres i dagtilbud, og hvordan dagtilbud bidrager til at støtte børns dobbelte kulturelle tilhørighed og udviklingen af flersproglige kompetencer. Ligeledes undersøges forældresamarbejdet og russiske forældres inddragelse i dagtilbuddet.

Resultat

I analyserne vises, hvordan russisk kultur og sprog i dagtilbuddet håndteres på kommunalt niveau og blandt personalet og forældrene. Undersøgelsen viser, at der findes forbedringspotentiale for dagtilbuddene for at kunne opfylde de lovpligtige krav om at genspejle den kulturelle og sproglige mangfoldighed. Undersøgelsen bekræfter sprogets betydning som kulturbærer og betydningen af, at russisk gives plads i dagtilbuddet, fremhæves af alle de russiske mødre. Det russiske sprog har også en fremtrædende plads i dagtilbuddets hverdagspraksisser. Bortset fra sprogets vigtighed udtrykker de russiske mødre i mindre grad en interesse for russisk kulturformidling i dagtilbuddet.

Design

Forfatteren interviewede otte russiske mødre i fem forskellige dagtilbud og fem pædagoger fra to dagtilbud i to forskellige kommuner beliggende på grænsen til Rusland. Derudover blev der foretaget en dokumentanalyse af rammeplaner om mål og indhold for dagtilbuddets virksomhed. Endelig har forfatteren observeret det fysiske miljø i to dagtilbud for at se, om der var spor fra andre kulturer end den norske og samiske. Interviewene, der er det centrale datamateriale, blev transskriberet, og materialet blev ordnet i temaer og underkategorier.

Referencer

Nilsen, H.K. (2011). ”Kulturelt og språklig mangfold – og norskhet – i barnehager med norsk-russiske barn i Finnmark”. Alta: Høgskolen i Finnmark.

Opdragsgiver

Høgskolen i Finnmark og Norges forskningsråd