Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier.

Forfattere
Hviid, P.
Plotnikof, M.
Kilde
Københavns Universitet og Copenhagen Business School.
År
2012
ISBN
87-91757-08-8

Formål

Projektet blev igangsat som et åbent, tværgående dialogforsøg, der i to sjællandske kommuner skulle finde og iværksætte alternative problemnære samspilsformer på dagtilbudsområdet. Der blev igangsat tre typer af laboratorieforløb. Laboratorieforløb er en form for workshop, der blandt andet har til formål at styrke videndeling, sociale relationer samt tilliden og samspillet mellem aktørerne. Laboratorierne havde fokus på henholdsvis samspil mellem børn og voksne, samspil mellem pædagoger og institutionsledere og samspil mellem børn, forældre, pædagoger, forvaltere og politikere. Formålet med nærværende studie er således at undersøge, hvorvidt deltagelse i laboratorier kan bidrage til at finde alternative samarbejdsgange i organiseringen af dagtilbud.

Resultat

Studiet viser, at det overordnede resultat er, at det erkendte behov for at lytte til hinanden gennem projektet er blevet artikuleret og bragt ud i praksis på tværs af alle instanser, der beskæftiger sig med dagtilbud i kommunerne. Politikerne udtrykker et behov for at være i en direkte dialog med pædagogerne, og ledere udtrykker et behov for at være i nærmere kontakt med institutionernes børneliv. Pædagogerne udtrykker blandt andet et behov for at få mulighed for at udvikle og udforske egen praksis i højere grad og sammen med andre. Forvaltningen udtrykker et behov for et dybere kendskab til institutionernes hverdagsliv og praksis – særligt i forbindelse med deres tilsyn af institutionerne. Forfatterne konkluderer, at den vigtigste faktor i arbejdet med at samarbejde og lytte til hinanden er, at parterne i dialogen har tillid til hinanden.

Design

Datamaterialet er indsamlet ved hjælp af flere metoder. Blandt andet er initiering af og deltagelse i laboratorier, udforskende samarbejdsprocesser, spørgeskemaundersøgelse, interviews og fokusgruppeinterviews benyttet. Derudover har forskerne observeret aktørernes dagligdag og diverse møder, de har deltaget i. Laboratorieforløbene er udarbejdet og gennemført i direkte forbindelse med lokale projektarbejder og er tiltænkt forskellige aktørgrupper og dialogparter. Blandt andet blev der etableret styringslaboratorier, forvaltningslaboratorier, professionslaboratorier, lederlaboratorier, børnelederlaboratorier samt legelaboratorier.

Referencer

Hviid, P. & Plotnikof, M. (2012). Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier. Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Opdragsgiver

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds forskningsfond