På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande.

Forfatter
Sandberg, G.
Kilde
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia didactica Upsaliensia 6.
År
2012
ISBN
978-91-554-8505-4

Formål

Dette studie har til formål at udforske forskellige børns møde med skolen fra et børneperspektiv. Formålet er således at uddybe forståelsen af, hvorledes forskellige børn møder skolen i form af deltagelses- og læringsbetingelser, herunder særligt betingelser for skriftsprogslæring. Studiet opstiller tre forskningsspørgsmål: 1) Hvad kendetegner den praksis, børnene møder ved overgangen fra dagtilbud til børnehaveklasse og senere ved overgangen fra børnehaveklasse til første klasse? 2) Hvad karakteriserer lærernes didaktiske og specialpædagogiske holdning og strategier i mødet med børnenes forskellige forudsætninger, erfaringer og behov? 3) Hvad kendetegner forskellige børns møde med skolens praktikker med udgangspunkt i deres fortællinger og handlinger?

Resultat

Resultaterne viser, at børnehaveklassen er et godt første skridt hen imod skolestart. Både børnenes og lærernes fortællinger er positive overfor den blide skolestart i form af børnehaveklassen. Dagtilbuddets bestræbelser på at etablere social sikkerhed og en sammentømret gruppe synes at have en betydning for børnene ved deres overgang fra dagtilbud til skole. Børnene fremstår både velforberedte og trygge i skolens omgivelser. Studiet viser delvist, at det kan være udfordrende for børnene at opleve to typer overgange til skolen, hvor de erfarer ændringer i aktiviteter, forhold og roller. Hvad angår didaktik, er samarbejdet mellem dagtilbud og skolen ikke godt. Studiet viser, at overgangen mellem dagtilbud og første klasse medfører et didaktisk brud i børnenes læse- og skriveproces. Dette ses, ved at det arbejde, der blev igangsat i børnehaveklassen, ikke fortsætter i første klasse. Der mangler sammenhæng og kontinuitet mellem dagtilbuddets og skolens læse- og skriveaktiviteter. Derudover viser studiet, at der ikke findes nogen fælles arena for pædagoger og lærere, hvor de sammen kan udvikle et fælles grundlag for arbejdet med den didaktiske indsats. Denne mangel kan have negative konsekvenser for børnenes læringsproces, i form af at læringsprocessen enten forstyrres eller afbrydes helt.

Design

Undersøgelsen består af deltagende observationer og interviews som primær dataindsamlingskilde samt dokumentanalyser. Data er indsamlet på ni forskellige skoler i én svensk kommune. Det empiriske materiale består af interviews med ni specialpædagoger fra ni skoler samt casestudier, som blev gennemført på to af de ni skoler. På hver af disse to skoler er børn fra en klasse fulgt siden dagtilbud til deres første år i grundskolen. Børnene er blevet observeret fra den sidste del af dagtilbuddet og frem til første klasse.

Referencer

Sandberg, G. (2012). På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia didactica Upsaliensia 6.

Opdragsgiver

uoplyst