Fra tre-nivå til to-nivå. Omorgansiering av kommunale barnehager.

Forfattere
Larsen, A.K.
Slåtten, M.V.
Kilde
Rapport 2012 nr. 10. Høgskolen i Oslo.
År
2012
ISBN
9788293208167

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan dagtilbudsansatte i Oslo kommune har oplevet processen med omorganisering fra traditionel organisering, med en leder i hvert dagtilbud, til organisering med klyngeledelse. Studiet ønsker at finde ud af, om de ansatte oplever, at den nye organisationsform er hensigtsmæssig i forhold til deres daglige arbejde. Studiet stiller følgende spørgsmål: 1) I hvilken grad oplever de ansatte informationsadgang, forudsigelighed og delagtighed i selve omstillingsprocessen? 2) Hvordan blev arbejdsfordelingen oplevet nu i forhold til tidligere, dvs. før omorganiseringen? 3) Oplevede de ansatte, at den nye organisering fungerede mere hensigtsmæssigt i forhold til deres daglige arbejde? 4) Havde de ansatte eventuelt forslag til forbedringer af organisationsstrukturen for at få organisationen til at fungere mere hensigtsmæssigt?

Resultat

Studiet viser, at jo højere man er placeret i stillingshierarkiet, jo mere positiv er man overfor omorganiseringen. Klyngelederne og de faglige ledere mente, at informationsadgangen var god, mens pædagogerne er delte i deres opfattelse af dette. I forhold til medbestemmelse er alle stillingsgrupper enige om, at omorganiseringen var en forhåndsbestemt afgørelse. Halvdelen af klyngelederne mener dog, at de har en høj grad af medbestemmelse i forhold til omorganiseringen. Begge delundersøgelser viser, at der er sket en generel delegering af opgaver nedad i stillingsgrupperne. Blandt andet har pædagogerne nu overtaget enkelte opgaver, der tidligere lå hos dagtilbudslederne, og mange mener derfor, at de nu har mindre tid til at være i direkte kontakt med børnene. De fleste faglige konsulenter og fagledere er positive overfor omorganiseringen, men også ansatte i disse grupper oplever, at de har overtaget en række opgaver fra klyngeleder og dermed har mindre tid til fagligt arbejde. Klyngelederne er i høj grad tilfredse med arbejdsfordelingen efter omstruktureringen. Oplevelsen af, at omorganiseringen har bidraget til en mere hensigtsmæssig organisation, bliver mindre, jo længere ned i stillingshierarkiet man kommer. Når det gælder forslag til forbedringer i strukturen, påpeges det, at mindre klynger ville være godt. Tit opleves det, at de faglige konsulenter eller klyngeledere ikke er tilgængelige, fordi de er til møde eller lignende. Et andet forslag er at oprette flere administrative stillinger til at håndtere administrative opgaver.

Design

Studiet baserer sig på en kvalitativ del, hvor alle dagtilbudsansatte i en bydel i Oslo, der er blevet omorganiseret, blev interviewet. Interviewene blev gennemført i 2009. Desuden baserer studiet sig på en kvantitativ del, en opfølgningsdel fra 2010, hvor spørgeskemaer blev sendt ud til dagtilbudsansatte i en anden bydel i Oslo, der også havde oplevet omorganiseringen. I alt blev to klyngeledere, tre faglige konsulenter, 11 pædagoger og otte pædagogmedhjælpere interviewet. Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af seks ud af seks klyngeledere, 11 ud af 14 faglige ledere og 34 af 75 pædagoger. Meget få medhjælpere har svaret, hvorfor disse er udeladt i undersøgelsen.

Referencer

Larsen, A.K. & Slåtten, M.V. (2012). Fra tre-nivå til to-nivå. Omorgansiering av kommunale barnehager. Rapport 2012 nr. 10. Høgskolen i Oslo.

Opdragsgiver

Oslo kommune