Flexible Spaces – Flexible Subjects in ’Nature’. Transcending the ’Fenced’ Childhood in Daycare Centres?

Forfatter
Nilsen, R.D.
Kilde
I: Qvortrup J. & Kjørholt, A.T. (red.). The Modern Child and the Flexible Labour Market. Early Childhood Education and Care. (s. 203-221). Palgrave Macmillan.
År
2012
ISBN
9780230314054

Formål

Formålet med studiet er at undersøge børns og personales sociale praktikker i et dagtilbud med naturprofil (på norsk: naturbarnehage). Forskeren ønsker at undersøge, hvordan fleksibilitet i naturen forbindes med forskellige forståelser af børn.

Resultat

Undersøgelsen peger på, at de sociale forhold i dagtilbuddet kræver ’fleksible’ og ’flydende’ måder at være på. Ud fra feltarbejdet diskuterer forskeren spændingerne mellem en moderne barndom og ’traditionelle’ konstruktioner af en ’god’ barndom udendørs, hvor det at lege på ikkeindhegnede steder i et naturligt miljø er højt værdsat. Studiet viser, at dagtilbud med naturprofil kan tilbyde et rum af skiftende og fleksible konstruktioner af steder og forskellige subjektpositioner. Resultaterne viser, at det undersøgte dagtilbud er fleksibelt, og at de materielle grænser er til forhandling mellem børn og personale. Personalet i det undersøgte dagtilbud bruger metaforen ’nomader’ om dagtilbuddets børn og voksne. De rumlige aspekter af dagtilbuddets såkaldte ’nomadiske praksis’ bidrager til en anden version af en barndom i dagtilbud, konkluderer forskeren.

Design

Dette studie er en del af et større norsk forskningsprojekt, og datamaterialet baserer sig på feltarbejde i et norsk dagtilbud med naturprofil. Feltarbejdet havde fokus på børns og personales sociale praktikker vedrørende ’natur’ og udendørsliv, og én pædagog, én pædagogmedhjælper samt 13 børn i alderen tre til seks år deltog i undersøgelsen. Materialet består af deltagerobservationer, som enten er skrevet ned som feltnoter eller registreret med videooptagelser, såvel som guidede interviews med personalet. Endvidere trækker forskeren på data fra et af sine tidligere etnografiske studier samt data fra et feltarbejde vedrørende et almindeligt dagtilbud inden for det aktuelle forskningsprojekt.

Referencer

Nilsen, R.D. (2012). Flexible Spaces – Flexible Subjects in ’Nature’. Transcending the ’Fenced’ Childhood in Daycare Centres? I: Qvortrup J. & Kjørholt, A.T. (red.). The Modern Child and the Flexible Labour Market. Early Childhood Education and Care. (s. 203-221). Palgrave Macmillan.

Opdragsgiver

uoplyst