Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension

Forfatter
Lyster, S.H., Lervåg, A.O. & Hulme, C.
Kilde
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 29, 1269-1288.
År
2016
ISBN
29255318

Formål

Formålet med studiet er at evaluere langtidseffekten af en intervention målrettet morfologisk bevidsthed (morphological awareness) på børns læseforståelse. Forfatterne præsenterer opfølgende, longitudinelle data fra børn, der deltog i et tidligere interventionsstudie, som havde til formål at teste effekterne af henholdsvis morfologisk og fonologisk bevidsthedstræning i dagtilbud på børns læseudvikling. Det tidligere studie viste, at fonologisk og morfologisk træning forbedrede børns læsefærdigheder i 1. klasse, men at de børn, som havde modtaget morfologisk træning, oplevede en bedre fremgang end den fonologiske gruppe. I det opfølgende studie, som præsenteres her, undersøges det, hvorvidt effekterne fundet i det tidligere studie består på længere sigt. Forfatterne evaluerer derfor effekten af den oprindelige morfologiske træning på børnenes læsefærdigheder i slutningen af 6. klasse.

Resultat

I 1. klasse opnåede børnene i den morfologiske træningsgruppe signifikant bedre resultater inden for både læsning af ord og tekstlæsning end børnene i kontrolgruppen. Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem den morfologiske og den fonologiske træningsgruppe.

I 6. klasse opnåede børnene i den morfologiske træningsgruppe signifikant bedre resultater inden for læseforståelse end børnene i kontrolgruppen, hvorimod resultaterne for børnene i den fonologiske træningsgruppe ikke afveg signifikant fra kontrolgruppen. Forfatterne fandt ingen signifikante forskelle mellem den morfologiske og den fonologiske træningsgruppe. Ifølge forfatterne peger resultaterne på, at tidlig træning i morfologisk bevidsthed kan have en langsigtet indflydelse på børns udvikling af læsefærdigheder (literacy).

Design

I forbindelse med det tidligere interventionsstudie modtog én gruppe børn morfologisk træning i dagtilbuddet, mens en anden gruppe modtog træning i fonologisk bevidsthed. En tredje gruppe (kontrolgruppe) fulgte det sædvanlige dagtilbudsprogram. I det opfølgende studie, som rapporteres her, testes 115 af børnene fra det oprindelige interventionsstudie i 6. klasse, herunder 22 fra den oprindelige fonologiske gruppe, 63 fra den morfologiske gruppe og 30 fra kontrolgruppen.

Træningssessionerne i det oprindelige interventionsstudie fandt sted ca. 30 minutter om ugen i en periode på 17 uger og blev varetaget af børnenes pædagoger. Træningen i den fonologiske gruppe fokuserede på ord- og bogstavlyde, mens den morfologiske træning drejede sig om ords opbygning og de forskellige dele eller segmenter, et ord består af (morfemer). Børnene arbejdede fx med sammensatte ord, endelser (ental-flertal m.m.) og ord, som udledes af andre (fx lykkelig/u-lykkelig, hvor det at sætte ”u” foran skaber ordets modsætning).

Referencer

Lyster, S.H., Lervåg, A.O. & Hulme, C. (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 29, 1269-1288.

Opdragsgiver

Uoplyst