The contribution of different patterns of teachers’ interactions to young children’s experiences of democratic values during play

Forfatter
Zachrisen, B.
Kilde
International Journal of Early Childhood 48, 179–192.
År
2016
ISBN
27434021

Formål

Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem interaktionsmønstre og demokratisk praksis i legesituationer i dagtilbud. Studiet undersøger interaktionen mellem børn og praktikere (practioners) set i lyset af en demokratisk praksis, dvs. en praksis, hvor det enkelte barn anses som en del af et fællesskab (community).

Resultat

Forfatteren identificerer to typer af interaktioner: dyadisk interaktion og gruppeinteraktion. I en dyadisk interaktion foregår kommunikationen primært mellem praktikeren og det enkelte barn, mens kommunikationen i en gruppeinteraktion foregår mellem praktikeren og en børnegruppe. Forfatteren finder tre subkategorier inden for hver af de to typer interaktioner. Inden for dyadisk interaktion finder forfatteren: (1) dyadisk interaktion i en én-til-én-situation, (2) dyadisk interaktion med parallelle interaktionsprocesser og (3) dyadisk interaktion med et fælles tema. Inden for gruppeinteraktion finder forfatteren: (1) gruppe-interaktion med en praktiker på sidelinjen, (2) gruppeinteraktion med praktikeren som lege-leder blandt børnene og (3) gruppeinteraktion med praktikere som legekammerat.

Resultaterne viser, at dyadiske interaktioner og gruppeinteraktioner giver børnene forskellige muligheder for at opleve tilhørsforhold og fællesskab. Hvor dyadisk interaktion primært giver mulighed for at udvikle en tilhørsfølelse og at opleve en fællesskabsfølelse med en praktiker, giver gruppeinteraktion mulighed for at udvikle en følelse af tilhørsforhold og fællesskab i gruppen. Forfatteren konkluderer, at gruppeinteraktion sammenlignet med dyadisk interaktion giver børnene større mulighed for at opleve demokratiske værdier. I en gruppeinteraktion kan praktikeren relatere til barnet både som individ og som et vigtigt medlem af en gruppe, og en gruppeinteraktion kan i højere grad give mulighed for at udvikle en følelse af tilhørsforhold og fællesskab i gruppen sammenlignet med en dyadisk interaktion.

Design

Data består af 98 timers videooptagelser i syv dagtilbud. Videooptagelserne blev foretaget af andre forskere end forfatteren. Analysen er foretaget af forfatteren og baserer sig på 37 videoobservationer af legesituationer med børn i alderen 1½ til 3 år. Legesituationer skal her forstås som uformelle lege, der opstår spontant mellem børn i dagtilbuddet. Hvert videoklip varede mellem fire og 22 minutter. Analysen består af tre trin: (1) at identificere kommunikationen mellem børn og praktikere, (2) at undersøge, hvilke muligheder interaktionen gav børnene for at opleve forskellige centrale demokratiske værdier såsom tilhørsforhold (belonging) og fællesskab, og (3) hvorvidt der er fokus på det enkelte barn som individ, eller om der er fokus på børnene som en del af et fællesskab.

Referencer

Zachrisen, B. (2016). The contribution of different patterns of teachers’ interactions to young children’s experiences of democratic values during play. International Journal of Early Childhood 48, 179–192.

Opdragsgiver

NordForsk