Styrernes profesjonelle identitet

Författare
Granrusten, P. T.
Källor
Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 215-233. Oslo: Universitetsforlaget.
År
2016
ISBN
27924210

Syfte

Studien undersöker om förskolechefer ser sig som chefer eller som förskollärare i första hand, och om deras uppfattning om sin egen identitet påverkar hur de leder lärandeprocesserna på förskolan.

Resultat

Det är stora variationer i de intervjuades uppfattningar om den egna yrkesidentiteten. De flesta förskolecheferna ser sig som förskollärare, och de chefer som ser sig som chefer i första hand betonar att deras utbildningsbakgrund som förskollärare är avgörande för arbetet som förskolechef. Alla utom en menar att förskollärarexamen är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna vara förskolechef. Yrkesrollen som förskollärare är något att identifiera sig med för cheferna i studien.

Design

Materialet består av 16 intervjuer med förskolechefer från tre kommuner. De intervjuade ombads att se sig som antingen chef eller förskollärare i intervjun, och författarna tolkades deras val som att de ansåg sig ha yrket chef eller yrket förskollärare. Analysen var också inriktad på chefens medvetenhet om den egna chefsrollen.

Referenser

Granrusten, P. T. (2016). Styrernes profesjonelle identitet. I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 215-233. Oslo: Universitetsforlaget

Granrusten, P.T. (2016). Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena. I: K.H. Moen, K.Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.): Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse (s. 234-251). Oslo: Universitetsforlaget.

Uppdragsgivare

Norges Forskningsråd