Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen?

Författare
Sæbbe, P., & Pramling Samuelson, I.
Källor
Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(7), 1-15.
År
2017

Syfte

Studien undersöker förskollärares arbete med matematik genom vardagsaktiviteter i förskolan.

Resultat

Resultaten visar att förskollärarnalägger vardagsaktiviteterna tillrätta med fokus på barns matematikinlärning på olika sätt. Alla fem förskollärarnauttrycker att de har en medveten strategi och tydliga intentioner med vad barnen ska lära sig genom de aktiviteter som de har planerat och genomfört. Alla fem förskollärarnabeskriver också aktiviteterna som lärsituationer. Forskarna påpekar att förskollärarnainte nödvändigtvis har språk och begrepp att beskriva vad som kännetecknar deras sätt att arbeta med matematik på. Alla fem förskollärarnamenar samtidigt att det de gör är annorlunda än det som sker i skolan, men bara en av förskollärarnakallar det han gör för undervisning. Detta tolkar forskarna som ett uttryck för att det finns ett behov av att definiera undervisningsbegreppets innehåll för att bättre kunna illustrera undervisningspraxis i förskolan.

Design

Studien undersöker hur förskolläraresjälva beskriver sitt arbete med matematik genom vardagsaktiviteter. Fem förskollärarefrån fem olika förskolor deltog i undersökningen. Förskollärarnaskulle var och en planera och genomföra en vardagsaktivitet med fokus på matematik. Aktiviteten skulle återspegla vardagen på förskolan, som den oftast ser ut när förskollärarnaarbetar med barnens matematikinlärning. Totalt deltog 26 barn i åldern 3 år och 11 månader samt 6,5 år. Det empiriska materialet består av videoobservationer av en vardagsaktivitet i var och en av de fem förskolorna. Aktiviteterna varade mellan 20 och 47 minuter. Med utgångspunkt från videoobservationerna intervjuade forskarna varje förskollärare, så att förskollärarenfick tillfälle att reflektera över sitt eget arbete som det framstod den dag när aktiviteten filmades. Datamaterialet transkriberades och analyserades med utgångspunkt från Grounded Theory.

Referenser

Sæbbe, P., & Pramling Samuelson, I. (2017). Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen? Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(7), 1-15.