Viden i spil i daginstitutioner

Författare
Togsverd, L., Rothuizen, J. J. E., Jørgensen, H. H., & Weise, S.
Källor
VIA University College.
År
2017

Syfte

I forskningsprojektet Viden i Spil i Daginstitutioner är forskarna intresserade av att undersöka hur förskollärare själva förstår pedagogik i förskolan, det vill säga hur de orienterar sig i arbetet och ger sina handlingar riktning. Genom att se på pedagogers vardagsberättelser söker forskarna att få en inblick i förskollärarnas kunskap om det pedagogiska arbetet.

Resultat

Projektet visar att en betydande del av förskollärares professionalism består i att veta hur de ska handla i situationer som de inte kan planera på förhand, men som infinner sig i det konkreta samspelet med barnen. De utgår i de här situationerna från en pedagogisk kunskap som ger deras handlingar riktning och som säger något om vad god pedagogik är. Enligt författaren innehåller den kunskapen en spänning mellan två värden som pedagogerna försöker att balansera i det pedagogiska arbetet. Det ena värdet handlar om att möta det enskilda barnet som en unik människa som har sin egen plats i världen, medan den andra stödjer barnet i att utveckla sin förmåga att ingå i tvingande gemenskaper. Förskollärarna är alltså upptagna med den dubbelhet som ligger i att skapa tvingande gemenskaper på ett sätt som respekterar den enskildes frihet.

Projektet pekar också på att förskollärarna lägger vikt vid förskolans vardagsliv som en plats där barnen kan öva sig i att hitta sin plats i gemenskapen och samtidigt vara sig själva. De ser själva vardagslivet och dess rutiner och samvaro som betydelsefulla i pedagogisk mening.

Design

Forskningsprojektet har fungerat som ett samarbete mellan fyra författare och fem förskolor om att utforska förskollärares egna berättelser från förskolans vardagsliv. Studiens empiriska material består av cirka 200 berättelser som lagts fram i så kallade berättarrum, där författare, pedagogisk personal och chefer har utbytt och undersökt berättelser från arbetet. Själva rapporten är uppbyggd som en forskningsberättelse i linje med projektets narrativa metod. Analysen är bland annat inspirerad av hermeneutik och berättarteori.

Referenser

Togsverd, L., Rothuizen, J. J. E., Jørgensen, H. H., & Weise, S. (2017). Viden i spil i daginstitutioner. Forskningsrapport. VIA University College.

 

Uppdragsgivare

Projektet Viden i Spil i Daginstitutioner (ViS) genomfördes 2016–2017 inom forskningsprogrammet Barndomspedagogik, VIA UC, i ett samarbete med fem förskolor och med stöd av BUPL:s forskningsfond.