Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral development

Författare
Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M., Bekkhus, M., & Borge A. I. H.
Källor
Journal of Environmental Psychology 52, 69-80.
År
2017

Syfte

Studien undersöker sambandet mellan den tid som tillbringas utomhus på förskolan och barns kognitiva och beteendemässiga utveckling i förskolan och i första klass.

 

Resultat

Den statistiska analysen pekar på att det finns ett samband mellan mindre tid som tillbringas utomhus och symtom på ouppmärksamhet och hyperaktivitet, baserat på pedagogbedömningar. Sambandet är starkast i 5–6-årsåldern och avtar när barnet börjar skolan. Resultaten visar också att det finns ett positivt samband mellan den tid som tillbringas utomhus och barns ouppmärksamhet, mätt med det kognitiva testet. Det sambandet är också starkast i 5–6-årsåldern och avtar vid 7 år. Resultatet visar alltså att barn som tillbringar flera timmar utomhus har lägre förekomst av symtom på ouppmärksamhet och hyperaktivitet samt bättre testresultat. Författarna bedömer att det innebär att det finns ett positivt samband mellan utomhusaktivitet på förskolan och barns kognitiva och beteendemässiga utveckling.

Design

Studien är en longitudinell undersökning där 562 förskolebarn följs från 2006 till 2009 med en årlig datainsamling från 28 förskolor och 13 grundskolor i två norska kommuner. De deltagande barnen är 3–7 år, där sjuåringarna befinner sig i slutet av första klass. Datamaterialet har samlats in med hjälp av kognitiva tester av barnen samt föräldrarnas och pedagogernas bedömningar av barnens personlighet och beteende. Dessutom har forskarna intervjuat förskolechefer (för att samla in information om de deltagande förskolorna). De kognitiva testerna av barnen består av ett individuellt uppmärksamhetstest med talföljdssekvenser, som är en del av Weschlers intelligenstest (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC-IV), som används för att mäta barns exekutiva funktioner, bland annat uppmärksamhet och korttidsminne. Testen består i att barnen får läsa några talsekvenser högt som sedan upprepas av examinatorn. Varje uppgift börjar med ett tvåsiffrigt tal, som byggs på med en siffra för vartannat försök tills talet består av nio siffror. Uppgiften avbryts när barnet har gjort två fel i följd. De statistiska analyserna innehåller en rad kontrollvariabler, som kön, förskolekvalitet, barnets temperament och mognad, socioekonomisk status, föräldrarnas mentala hälsa, familjeharmoni och familjens vistelse i naturen. När det gäller barnens kognitiva och beteendemässiga utveckling fokuserar forskarna på symtom på uppmärksamhet och hyperaktivitet samt resultaten av det kognitiva uppmärksamhetstestet.

Referenser

Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M., Bekkhus, M., & Borge A. I. H. (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral development. Journal of Environmental Psychology, 52, 69-80.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd