Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena

Författare
Granrusten, P.T.
Källor
Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 234-251. Oslo: Universitetsforlaget.
År
2016
ISBN
27924220

Syfte

Studien undersöker hur förskolechefer uppfattar begreppet strategiskt chefskap, och vad deras strategiska inriktning är i ledningen av förskolan som plats för lärande. En strategisk inriktning kan till exempel vara att chefen håller koll på maten på förskolan.

Resultat

De intervjuade är olika bekanta med begrepp som strategi och strategiskt ledarskap. De flesta svarar mycket generellt och inte särskilt konkret på frågan om vilken ledningsstrategi de arbetar efter. Många är osäkra på vad strategisk ledning har att göra med deras ledning av förskolan. Flera av chefernas svar visar att de arbetar medvetet med strategisk ledning men de använder inte det begreppet när de beskriver sitt arbete. Författaren ser det som ett tecken på att cheferna inte använder begreppet strategisk ledning normalt och att de inte diskuterar strategi i förskolan som plats för lärande.

Vad man betraktar som strategisk ledning varierar också mycket bland cheferna. En sak de ofta nämner är att de arbetar för att öka förskolans resurser, det är en viktig del av deras chefskap. Cheferna arbetar också med att förbättra förskolans och personalens förmåga att skapa bra platser för barnens lärande. Bara i två privata förskolor är cheferna upptagna med att marknadsföra förskolan.

Den strategiska ledningen är sammankopplad med den pedagogiska ledningen av förskolan. Cheferna på de större förskolorna ägnar tid åt att skapa välfungerande ledningsgrupper genom att ge de pedagogiska ledarna rätt utbildning och goda arbetsförhållanden. Författaren ser det som ett tecken på att cheferna leder genom nätverk, cheferna använder nätverk både inom sin förskola och för att samarbeta med andra förskolor. Nätverket är en resurs när man söker pengar för kompetensutveckling och ett verktyg för att organisera kursen för att få ut så mycket som möjligt av den.

Design

Materialet består av 16 intervjuer med förskolechefer från tre kommuner. De intervjuade fick frågan om vilken strategi de arbetar efter. För att komma åt strategierna använde intervjuarna frågor med uttrycket långsiktig planering.

Referenser

Granrusten, P.T. (2016). Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena. I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 234-251. Oslo: Universitetsforlaget.

Uppdragsgivare

Norges Forskningsråd