Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie

Författare
Gujord, A. K. H., Neteland, R., Selås, M.
Källor
NOA: norsk som andrespråk, 34(1/2):93-127.
År
2018

Syfte

Undersökningen studerar den norskspråkiga utvecklingen avseende ordförråd, morfologi och syntax hos två flerspråkiga barn som började lära sig norska i förskolan. Ett av syftena är att skaffa empiriskt baserad kunskap om hur andraspråkets (i det här fallet norskans) grammatik växer fram hos denna grupp språkinlärare. Ett annat syfte är att undersöka vilka metoder som lämpar sig bäst för att mäta utvecklingen av ordförråd och grammatik hos så pass små barn. Frågeställning: Hur sker språkinlärningen hos barn som lär sig flera språk med olika utgångspunkter?

Resultat

Resultaten indikerar att även om barn börjar lära sig ett andraspråk långt före 3 års ålder utvecklas andraspråket på ett annat sätt än förstaspråket. De två barn som observerades utvecklade sitt norska språk inom alla områden som undersöktes under den period de observerades (även om de uppvisade en individuell variation i fråga om inlärningstakt och inlärningsvolym). Resultaten tyder på att en senare språkinlärningsstart får konsekvenser att barn som får bekanta sig med norska först när de börjar förskolan tillägnar sig norska som andraspråk. Författarna understryker att även barn som möter norska tidigt behöver uppföljning och anpassningar för att lära sig andraspråket så bra som möjligt. De menar att kombinationen av kvalitativa och kvantitativa analyser av undersökningsmaterialet gav goda kunskaper om hur flerspråkiga barn utvecklar majoritetsspråket.

Design

En longitudinell fallstudie har genomförts för att studera den norskspråkiga utvecklingen hos två flerspråkiga förskolebarn. Forskarna har analyserat syntaktiska, morfologiska och lexikala drag i barnens språk vid tre olika tillfällen under en period på 2,5 år, från det att barnen var ca 3 år upp till 5 års ålder. Analysmaterialet samlades in som en del av det större projektet Barns språk. Språk- og dialektkontakt i den moderne barnehagen. Studien är både deskriptiv och undersökande, och författarna har använt olika typer av språkanalys, både kvantitativ och kvalitativ, för att identifiera tecken på utveckling.

Referenser

Gujord, A. K. H., Neteland, R., Selås, M. (2018). "Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie". NOA: norsk som andrespråk, 34(1/2):93-127.