Mud in my ears and jam in my beard’: Challenging gendered ways of being in nature kindergarten practitioners

Författare
Nugent, C., MacQuarrie, S., Beames, S.
Källor
International Journal of Early Years Education, 27(2):143-152.
År
2019

Syfte

Studien undersöker hur pedagoger på naturförskolor i 3 olika länder interagerar med barnen och naturen och hur personalens maskuliniteter och femininiteter, som formas genom sociokulturella diskurser, kommer till uttryck på dessa naturförskolor. Syftet är att öka kunskapen om i vilken utsträckning förskolepersonalens könade beteenden skiljer sig mellan naturförskolor och förskolor med mer inomhusaktivitet.

Resultat

Resultaten visar att naturkontexten bidrog till att pedagogerna inte tydligt skilde mellan vad som var manliga respektive kvinnliga roller och arbetsuppgifter i den dagliga förskoleverksamheten. Den kärlek till naturen som de uttryckte och utomhusaktiviteterna de genomförde tillsammans med barnen var inte könade. Personalen gav uttryck för flera olika maskuliniteter och femininiteter utan att det påverkade deras egen självbild. Forskarna menar att naturmiljön skapar särskilda beteendenormer som utmanar de traditionella manliga och kvinnliga rollerna och att naturkontexten på dessa förskolor ger pedagogerna möjlighet att anta olika roller, till exempel använda yxa, göra upp eld eller laga mat.

Design

Forskarna observerade den dagliga verksamheten på 3 naturförskolor i Danmark, Finland och Skottland under en period på 16 månader. De besökte varje förskola en gång per termin och filmade totalt 53 olika observationer. Efter observationerna intervjuades förskolepersonalen (5 män och 2 kvinnor).

Referenser

Nugent, C., MacQuarrie, S. & Beames, S. (2019). “‘Mud in my ears and jam in my beard’: Challenging gendered ways of being in nature kindergarten practitioners”. International Journal of Early Years Education, 27(2):143-152.