Surveying Preschool Teachers' Use of Digital Tablets: General and Technology Education Related Findings

Författare
Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén M.
Källor
International Journal of Technology and Design Education, 29(4):717-737
År
2019

Syfte

Syftet är att ta reda på hur surfplattor används i allmän förskoleundervisning och specifikt i teknikundervisning. Studien undersöker användningen av surfplattor i den svenska förskolan samt surfplattornas egenskaper och aspekter, med fokus på teknik. Författarna vill öka kunskapen om hur surfplattor används som stöd för förskolebarns lärande generellt och i teknikrelaterad undervisning specifikt.

Studien utgår från följande frågeställningar: 1. Vilka pedagogiska aktiviteter med surfplattor genomför lärare på svenska förskolor? 2. Vad anser förskollärarna om de pedagogiska fördelarna och nackdelarna med att använda surfplattor i undervisningen? 3. Vilka rekommendationer har förskollärare när det gäller användningen av surfplattor i undervisning?

Resultat

Enkätsvaren visar att surfplattor används i stor utsträckning i förskolan, i aktiviteter inriktade på flera olika ämnesspecifika, sociala och generella färdigheter. Programmering, innovation, konstruktion och skapande, problemlösning och design var de mest vanligt förekommande surfplatteaktiviteterna inom teknikområdet.

Möjligheter till meningsfulla lärandeaktiviteter och digital anpassningsbarhet betraktades som pedagogiska fördelar vid användning av surfplattor. Ökade förväntningar på att surfplatteaktiviteter ska integreras i kombination bristande digitala färdigheter sågs som begränsningar. Förskollärarnas rekommendationer för fortsatt användning av surfplattor är bland annat tydligare riktlinjer för hur surfplattor ska användas i läroplanen och adekvat utbildning som ger förskollärarna digitala färdigheter.

Design

Studien bygger på en webbaserad enkät. Enkäten var utformad för att generera information om lärares användning av, erfarenheter av och inställning till surfplattor i förskolan, med särskilt fokus på teknikundervisning. Inbjudningar att delta i undersökningen skickades ut till 700 förskolor i Sverige. En länk till undersökningen och en inbjudan att delta publicerades också i sociala medier. Enkäten besvarades av 327 respondenter, som utgör studiens dataunderlag. Enkäten innehöll frågor om respondenternas demografiska egenskaper och 4 öppna frågor om användningen av surfplattor i förskolan.

Referenser

Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén M. (2019). "Surveying Preschool Teachers' Use of Digital Tablets: General and Technology Education Related Findings". International Journal of Technology and Design Education, 29(4):717-737.