Teachers’ Roles in Preschool Children’s Collective Mathematical Reasoning

Författare
Sumpter, L. & Hedefalk, M.
Källor
European Journal of STEM Education, 3(3):16
År
2018

Syfte

Syftet med studien är att utforska vad det innebär att förstå matematik på förskolenivå. För att utforska detta tittade forskarna på vilka möjligheter förskolebarn har att delta i matematiska resonemang.

Frågeställningar:

1) Vilka olika argument finns i kollektiva matematiska resonemang i en förskolemiljö?

2) Vilka olika roller spelar förskolläraren i anslutning till dessa argument?

Resultat

Forskarna identifierade tre ”rörelser” i förskollärares rollutövande: (1) undervisande rörelser, 2) bekräftande rörelser och (3) konkluderande rörelser. Det fanns inga generativa rörelser där barnen ombads att komma med andra argument för strategiska val eller slutsatser. Både den bekräftande rörelsen och den konkluderande rörelsen fungerade som avslut på resonemangen och utgjorde därmed begränsningar för de möjligheter barnen fick att lära sig kreativt matematiskt resonerande. Detta trots att flera av episoderna skapades av förskollärarna, både genom planerade aktiviteter och i informella situationer som fri lek.

Design

Data samlades in via videoinspelningar från 17 besök på en svensk förskola under en period av två månader. Forskarna fick tillgång till tre olika barngrupper, med barn i åldern 1–2 år, 3–4 år respektive 5 år.

Forskarna transkriberade 13 timmar och 30 minuter av observationer där barn och vuxna samarbetade för att lösa matematiska uppgifter. Baserat på detta material identifierade forskarna 21 olika episoder av kollektivt matematiskt resonemang inom olika matematiska områden som mätning (av höjd, vikt och tid) med hjälp av både formella och informella enheter, räkning och grundläggande aritmetik (addition) och geometri (former).

I analysen av datamaterialet letade forskarna efter innehållet i de matematiska resonemangen, det vill säga vilka argument som användes för att lösa uppgifterna. Dessutom analyserade de vilka roller som förskolläraren tog på sig i arbetet med uppgifterna.

Referenser

Sumpter, L. & Hedefalk, M. (2018). “Teachers’ Roles in Preschool Children’s Collective Mathematical Reasoning”. European Journal of STEM Education, 3(3):16.