Preschool anxieties. Constructions of risk and gender in preschool teachers’ talk on physical interaction with children

Författare
Åberg, M., Hedlin, M. & Johansson, C.
Källor
Journal of Early Childhood Research, 17(2):104-115
År
2019

Syfte

Studien undersöker hur förskollärare och nyutbildade förskollärare resonerar kring riskerna och oron för att anklagas för olämplig beröring av barn.

Resultat

Resultaten visar att förskollärares oro kring fysisk beröring av barn handlar om mer än bara den fysiska handlingen i sig och att de inte alltid verbaliserar denna oro. Oron är en del av ett komplext relationsnätverk som involverar förskollärare, föräldrar, barn, ledning och den fysiska och organisatoriska förskolekontexten. Oron är också relaterad till relationer utanför förskolan, såsom medierapportering, politiska beslut och samhällsdebatter om kön och jämställdhet. Dessutom innefattar denna typ av oro både psykologiska och sociala dimensioner av fenomenet beröring. Utbildningsinstitutioner för förskollärare eller förskolan som arbetsgivare bör vara lyhörda för kontexten i deras möten med förskollärares oro för beröring av barn.  

Studien visar att oro för beröring till stor del är kopplad till kön (män), men att både män och kvinnor förhandlar kring de stereotypa uppfattningarna om mannen som förövare. Den svenska diskursen om jämställdhet och kön har lett till att kvinnor beskrivs som lika sannolika förövare som män. Författarna betonar att misstankarna mot män inte kan åtgärdas genom att öka misstankarna även mot kvinnor. Den här utvecklingen kan leda till en ökad oro för beröring bland förskollärare generellt. Förskolan som arbetsplats ska skapa förutsättningar för fördjupade diskussioner om beröring och kön, men utan att utgå från könen som homogena grupper. De här diskussionerna bör också omfatta positiva och negativa aspekter av beröring.

Design

Studien bygger på intervjuer med 16 kvinnor och fyra män som nyligen börjat arbeta i förskolan eller som snart var färdigutbildade förskollärare. Detta empiriska material är hämtat från ett större svenskt projekt som heter Touch in preschool: Omsorg eller risk? Det övergripande målet med projektet var att undersöka hur den svenska förskolan och förskollärarutbildningen diskuterar och behandlar problemet med fysisk kontakt mellan förskollärare och barn. Projektet bygger på intervjuer med och undersökningar av förskollärarstudenter, praktiserande förskollärare och chefer för förskolor. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en tematisk kvalitativ analys.

Referenser

Åberg, M., Hedlin, M. & Johansson, C. (2019). “Preschool anxieties. Constructions of risk and gender in preschool teachers’ talk on physical interaction with children”. Journal of Early Childhood Research, 17(2):104-115.