Små børns perspektiver på inklusion – et bidrag til forståelsen af ‘barn med handicaps’ betingelser for udvikling af rådighed i ressourcebørnehuse

Författare
Bendix-Olsen, K.
Källor
Akademisk avhandling. Roskilde Universitet.
År
2019

Syfte

Den här avhandlingen utforskar inkluderingen av ”barn med funktionsnedsättningar” som en historisk och samhällelig frågeställning ur ett analytiskt barnperspektiv. Frågeställning: Vilka villkor sätter specialförskolor (ressourcebørnehuse) för ”barn med funktionsnedsättningar” när det gäller deras utveckling av delaktighet i och självbestämmande över vardagen på småbarnsavdelningen (vuggestuen) fram till övergången till storbarnsavdelningen (børnehaven)?

Resultat

Författaren problematiserar en historiskt framvuxen, binär tolkningsram för ”barn med funktionsnedsättningar” kontra ”vanliga barn” för att ta reda på om/hur en sådan tolkningsram bidrar till att upprätthålla en segregerande och kompensatorisk inkludering inriktad på ”de speciella”. I situationer där det som oftast beskrivs som ”funktionsnedsättningar” görs till föremål för programmatisk träning eller instrumentella omsorgshandlingar verkar det som om barnens egna bevekelsegrunder faller utanför personalens professionella blick.

Uppdelningen mellan allmän- och specialpedagogik och den dualism den medför bygger, enligt författaren, på föreställningen om ”den generiska kroppen”, vilket får segregerande konsekvenser för ”barn med funktionsnedsättningar”. En möjlig väg bort från detta är att bemöta dessa barn som de subjektiva variationer av den mänskliga kroppen de faktiskt är, vilket allas våra kroppar är levande bevis på. Författaren argumenterar därför för att även ”barn med funktionsnedsättningar” bör inkluderas i ”det allmänna” och inte skiljas ut som något speciellt.

Design

Det empiriska materialet samlades in med hjälp av observationer, fältanteckningar och intervjuer under en period på 60 dagar. 

Referenser

Bendix-Olsen, K. (2019). "Små børns perspektiver på inklusion – et bidrag til forståelsen af ‘barn med handicaps’ betingelser for udvikling af rådighed i ressourcebørnehuse". Akademisk avhandling. Roskilde Universitet.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift