Kindergarten: Producer or reducer of inequality regarding physical activity levels of preschool children

Författare
Kippe, K. O., Lagestad P. A
Källor
Frontiers in Public Health, (2018) 6:1-9.
År
2018

Syfte

Studien undersöker barns fysiska aktivitetsnivå i förskolan. Barnens aktivitetsnivå i förskolan undersöks också i samband med aktivitetsnivå på fritiden, barnets kön och mammans utbildningsnivå, inkomst och ålder. Målet med studien är att belysa om förskolor lyckas minska ojämlikhet i fysisk aktivitet bland barnen (4–6 år) på fritiden genom att ge alla barn samma aktivitetsnivå i förskolan.

Studien har följande frågeställningar:

  1. Hur bidrar förskolan till att den internationella hälsorekommendationen om 60 minuter måttlig till högintensiv fysisk aktivitet (MVPA) uppnås för barn i förskolan?
  2. Finns det skillnader mellan MVPA i olika förskolor?
  3. I vilken utsträckning är barnens MVPA i förskolan kopplat till kön och mammans utbildningsnivå, inkomst och ålder?
  4. Lyckas förskolor skapa tillfredsställande nivåer av MVPA i förskolan, särskilt för förskolebarn med låg aktivitetsnivå på fritiden?

Resultat

Resultaten tyder på att den fysiska aktivitetsnivån under förskoledagen är det viktigaste bidraget till barnens fysiska aktivitetsnivå under veckodagar. Dessutom var pojkar mer aktiva än flickor. Barnens aktivitetsnivå på fritiden och i förskolan var inte kopplad till mammans utbildning, ålder, utbildningsnivå eller inkomst. Man fann dock en positiv korrelation mellan fysisk aktivitetsnivå på fritiden och fysisk aktivitetsnivå i förskolan. Den fysiska aktivitetsnivån i förskolan ökar när den fysiska aktivitetsnivån på fritiden ökar. Barnens fysiska aktivitetsnivå skilde sig också åt mellan olika förskolor, vilket kan bidra till att skapa skillnader i form av lågaktiva och högaktiva barn.

Design

244 barn, 125 pojkar och 119 flickor, levererade giltiga accelerometerdata. Information om mammornas utbildningsnivå, inkomst och ålder samlades in med hjälp av ett frågeformulär. Envägs variansanalys (one-way ANOVA) och linjär regression användes i de statiska analyserna. 13 förskolor från Nord-Trøndelag i Norge valdes ut för att delta i studien.

Referenser

Kippe, K. O. & Lagestad, P. A. (2018). "Kindergarten: Producer or reducer of inequality regarding physical activity levels of preschool children". Frontiers in Public Health, (2018) 6:1-9.