Transforming volcanos to buncanos in eventful dialogues: Children’s remembering-in-interaction

Författare
Kullenberg T.
Källor
Thinking skills and Creativity, 33.
År
2019

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vilken roll samtalsminnet spelar i förskolans undervisning. Författaren vill öka kunskapen om vilken roll minnet spelar i undervisningsrelaterad kommunikation. Studien syftar också till att undersöka hur barn kan lära sig genom dialog med jämnåriga och lärarens roll i iscensättningen av detta. Frågeställningar: 1. Hur skapar förskolebarn mening med hjälp av samtalsminnet? 2. Hur kan diskursiva ramar underlätta eller begränsa små barns kreativa tänkande? 

Resultat

Undersökningsresultaten delades in i två överlappande teman. Det första är barns lekfulla meningsskapande. Det andra handlar om barnens förmåga att hämta upp fakta ur minnet på begäran. 

Genom en kreativ användning av minnet gav barnen uttryck för både kommunikativa funktioner av kognitiva minnen och en meningssökande diskurs som ledde de jämnåriga barnen vidare in i en diskurs om narrativa lekvärldar. Detta kontrasterar mot den andra aktuella diskursen i spelet: den institutionella förskolediskursen. Barnen skapar mening med hjälp av samtalsminnen. De diskursiva ramarna kan både underlätta och begränsa barns kreativa tänkande. Förskolläraren mjukade upp ramarna för den diskurs som låg till grund för det pedagogiska spelet och gjorde därmed lärandesituationen mindre lärarstyrd och mer styrd av barnen. De ursprungliga diskursiva ramarna begränsade barnens kreativitet och förändrades därför.  

Design

Dataunderlaget bestod av en videoobservation av ett lärarlett pedagogiskt spel med 3 förskolebarn och en intervju med förskolläraren. Intervjun följde inte en intervjumall utan hade snarare formen av ett utforskande samtal med förskolläraren. Respondenterna utgjordes av en förskollärare med 30 års erfarenhet och 3 barn på 5, 5 respektive 6 år som gick på den förskola där förskolläraren arbetade. 

Referenser

Kullenberg T. (2019).  “Transforming volcanos to buncanos in eventful dialogues: Children’s remembering-in-interaction”. Thinking skills and Creativity, 33.