Leadership for Developing Consensus of Perspectives on Children’s Learning in Early Childhood Centers

Författare
Moen, K. H.
Källor
Varhaiskasvatuksen Tiedelehti – Journal of Early Childhood Education Research 5(2), 226-246.
År
2016
ISBN
29561318

Syfte

Studien undersöker hur förskolechefer arbetar för att skapa en gemensam uppfattning i personalgruppen om barns lärande. Författaren ställer frågorna:

  • var arbetar förskolechefer med att skapa en gemensam uppfattning om barns lärande
  • hur leder och organiserar förskolechefer det här arbetet
  • vad tycker förskolechefer är särskilt svårt i det här arbetet?

Resultat

Förskolecheferna uttrycker sig olika tydligt när de arbetar med att skapa en samsyn inom personalen om pedagogiken. Cheferna leder och organiserar på olika formella och informella sätt fortbildning och utvecklingsprojekt för att främja en gemensam syn på barns lärande.

Design

Materialet består av intervjuer med 16 förskolechefer på kommunala och privata förskolor i tre kommuner. Fyra av dem arbetade på små förskolor (färre än 45 barn), sju arbetade på mellanstora förskolor (45–79 barn) och fem på stora (fler än 79 barn). Det var alltså stor skillnad på hur stora personalgrupper cheferna hade ansvar för. Alla cheferna hade förskollärarutbildning och fjorton av dem hade också en vidareutbildning. De hade alla arbetat länge i förskolan och de hade varit chefer i mellan fem månader och 32 år.

Referenser

Moen, K. H. (2016). Leadership for Developing Consensus of Perspectives on Children’s Learning in Early Childhood Centers. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti – Journal of Early Childhood Education Research 5(2), 226-246.

Uppdragsgivare

Forskningsrådet i Norge