Changing Market-Values? Tensions of Contradicting Public Management Discourses – A Case From the Danish Daycare Sector

Författare
Plotnikof, M.
Källor
International Journal of Public Sector Management 29(7), 659-674.
År
2016
ISBN
27412445

Syfte

Studien undersöker två kommuners initiativ till att utveckla nya kvalitetsstyrningsmetoder inspirerade av styrning genom samverkan (collaborative governance). Forskarna utforskar hur praxis som är relaterat till New Public Governance (NPG) uppstår och påverkar samarbetsinitiativ parallellt med andra managementdiskurser. New Public Governance kan beskrivas som en förflyttning mot mer nätverksbaserade, hybrida förvaltningsformer, där det till exempel ingår tvärsektoriellt samarbete och partnerskap med civilsamhället och den privata sektorn. New Public Governance skiljer sig från New Public Management (NPM), som har större fokus på marknadsmekanismer, konkurrens och hierarkiska strukturer.

Resultat

När praxis som är relaterat till New Public Governance uppstår, till exempel i form av samarbetsinitiativ inom förskoleverksamheten, så innebär inte det ett fullkomligt avbrott från dittills använda styrformer inspirerade av New Public Management. Däremot krockar diskurser från New Public Governance och New Public Management med varandra i de två kommunernas försök med nya former för kvalitetsstyrning. Enligt forskarna leder den diskursiva krocken till andra marknadsförhållanden inom verksamheten, där New Public Management-värderingar som kontroll och konkurrens vävs samman med New Public Governance-värderingar om samarbete, dialog och tillit. Verksamhetstorget speglar till exempel ideal om både tillit, dialog och autentisk kommunikation, parallellt med att torget är det ställe där enskilda verksamheter kan profilera (”sälja”) sig och konkurrera med varandra. På det sätt pekar studien på att skiftet mot New Public Governance inte undanröjer en redan existerande marknadsanpassning. Marknaden omformas bara till en plats där samarbete, tillit och autencitet kopplas samman med mer subtila former av konkurrens.

Design

Studien bygger på en casestudie av två kommuners arbete med styrning genom samverkan inom ramen för verksamheten. De kommunala initiativen innefattar nätverksskapande och partnerskap mellan olika aktörer samt utveckling av det så kallade verksamhetstorget. Där möts olika aktörer och diskuterar kvalitet i verksamheten, bland andra politiker, personal från förvaltningen, verksamhetschefer, pedagoger, föräldrar, barn och fackföreningsrepresentanter. Syftet med torget var att ändra de sätt man hittills hade arbetat med verksamhetskvalitet, genom gränsöverskridande dialoger mellan olika aktörer samt presentationer av verksamheternas pedagogiska arbete i stället för de vanliga skriftliga kvalitetsrapporterna.

Materialet består bland annat av observationer av deltagarna, ljud- och videoinspelningar, dokument och intervjuer med pedagoger och personal från den kommunala förvaltningen (individuellt och i grupp). Analysen görs utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv.

Referenser

Plotnikof, M. (2016). Changing Market-Values? Tensions of Contradicting Public Management Discourses – A Case From the Danish Daycare Sector. International Journal of Public Sector Management 29(7), 659-674.

Hvid & Plotnikof (2012): "Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud". Endvidere skal nærværende studie kobles til et andet studie af samme forfatter, som indgår i dette års kortlægning: "Letting go of managing? Struggling over managerial roles in collaborative governance".

Uppdragsgivare

Deler av datainnsamlingen ble støttet av et uavhengig tilskudd fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).