Letting go of Managing? Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance

Författare
Plotnikof, M.
Källor
Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance. Nordic journal of working life studies 6(S1), 109-128.
År
2016
ISBN
31576466

Syfte

Studien undersöker hur kommunala tjänstemän i förskoleverksamheten (public managers) hanterar sina förändrade roller i ett försök med styrning genom samverkan (collaborative governance). Den primära frågan är: Hur går det till när kommunala tjänstemän förändrar metoder som utgår från styrning genom samverkan, och vilka utmaningar möter de?

Resultat

När kommunala tjänstemän skapar nya roller för att underlätta styrning genom samverkan, brottas de med att gå från en ”gammal” hierarkiskt definierad roll till en ny roll som kontaktperson för gemensamma processer. Enligt forskarna närmar sig tjänstemännen den nya rollen genom att använda styrning genom samverkan som en lösning på befintliga problem med hierarkisk organisation och kontroll. De skapar därmed ett behov av att överge den gamla rollen som kontrollant och övergå till rollen som kontaktperson. Sedan brottas tjänstemännen med att hantera sin nya roll och de frustrationer som ligger i att styra okontrollerbar social dynamik mellan olika aktörer. Analysen pekar på att tjänstemännen genom dessa utmaningar lyckas skapa ett nytt utrymme för sig själva, baserat på sina möjligheter att underlätta gemensamma processer. Studien visar också att tjänstemännen inte bara byter roll, utan också samtidigt brottas med motstridiga roller. I den meningen involverar utmaningarna med styrning genom samverkan inte bara att gå över till en ny roll, utan också att positionera sig mellan flera roller samtidigt.

Design

Analysen utgår från etnografiskt material från ett försök med nya former för kvalitetssäkring inom ramen för verksamheten, som pågick i två kommuner från 2010 till 2014. Försöket omfattade metoder inspirerade av styrning genom samverkan, där man lät olika aktörer utveckla arbetet med verksamheten, till exempel kommunala tjänstemän, politiker, verksamhetsledare, pedagoger, barn och föräldrar. Som en del av försöket experimenterade de två kommunerna med alternativa former för kvalitetsstyrning, däribland workshoppar och så kallade verksamhetstorg. På verksamhetstorget pågick två sektorsövergripande dialoger mellan olika aktörer samtidigt som verksamheterna presenterade sitt pedagogiska arbete.

Materialet består av fältanteckningar, fotografier, video- och ljudinspelningar från deltagande observationer, intervjuer med kommunala tjänstemän, verksamhetsledare och pedagoger (enskild och i grupp) samt diverse organisatoriska dokument, som jobbanteckningar och mejlkorrespondens.

Referenser

Plotnikof, M. (2016). Letting go of Managing? Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance. Nordic journal of working life studies 6(S1), 109-128.

Hvid & Plotnikof (2012): "Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud". Endvidere skal nærværende studie kobles til et andet studie af samme forfatter, som indgår i dette års kortlægning: Changing Market-Values? Tensions of Contradicting Public Management Discourses - A Case From the Danish Daycare Sector.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning