“We Don't Allow Children to Climb Trees”: How a Focus on Safety Affects Norwegian Children's Play in Early-Childhood Education and Care Settings

Författare
Sandseter, E. B. H., & Sando, O. J.
Källor
American Journal of Play 8(2), 178-200.
År
2016
ISBN
27246073

Syfte

Studien undersöker hur förskolepersonal i Norge hanterar ett tilltagande fokus på barns säkerhet, och hur det påverkar barnens lek och aktiviteter på förskolan.

Resultat

Tidigare forskning visar att personal på norska förskolor har en mer positiv syn på riskfylld lek än förskolepersonal i andra länder, till exempel Australien. Forskarna menar att det norska samhällets avslappnade attityd har förändrats till en mindre riskbenägen hållning. Resultatet visar också att förskolecheferna uttrycker motstånd mot denna förändring, och känner frustration över den press om att öka säkerheten som bl.a. kommer från föräldrar och kommunala myndigheter.

Forskarna identifierar sex kategorier av begränsningar i barnens möjligheter till fysiskt aktiv lek: (1) Restriktioner för lek och aktiviteter, (2) Begränsningar av området för utelek, (3) Restriktioner för vatten, (4) Begränsningar av utflykter, (5) Restriktioner på grund av årstidsbestämda förhållanden och (6) Begränsningar av fysiskt aktiv lek.

Studien visar att restriktioner av lek och aktiviteter beskrivs av totalt 188 förskolechefer. Där ingår en rad olika aktiviteter som att klättra, åka pulka, balansera, cykla, åka skridskor och leka fysiska lekar. Förskolecheferna beskriver oftast restriktionerna i samband med lek där klättring ingår, och några förskolor förbjuder också barnen helt och hållet att klättra i träd. Flera förskolechefer beskriver att särskilt föräldrar men också andra utomstående instanser som kommunala myndigheter, lekplatsinspektörer och medier, sätter press på förskolan att införa restriktioner av barnens lek och aktiviteter på förskolan.

Resultatet pekar på att många norska förskolor ändrar området för utomhuslek för att förhindra riskfylld lek. Totalt 83 förskolechefer beskriver begränsningar av området för utomhuslek, som i de flesta fall gäller utrustningen på lekplatsen, men också inspektion av och regler för lekplatser. Förskolecheferna tycker att en del av reglerna är användbara, men också att inspektörernas anmärkningar är alltför fokuserade på fara och för lite fokuserade på barns behov av fysiska utmaningar och riskfylld lek utomhus.

Design

Materialet består av ett webbaserat frågeformulär som skickades ut till 6 469 förskolechefer i Norge. 32 procent av dem svarade. Frågeformuläret består av låsta frågor med fasta svarsalternativ men inkluderar också en öppen fråga, där respondenterna blev ombedda att beskriva begränsningar av barnens möjligheter till fysiskt aktiv lek, inklusive vanliga utomhusaktiviteter i verksamheten och utflykter från förskolan. Studien använder data från den kvalitativa delen av frågeformuläret (frågeformulärets öppna fråga) som besvarades av totalt 879 respondenter. I analysen ingår bara de svar som beskriver begränsningar i barnens möjligheter till fysiskt aktiv lek (totalt 335 svar).

Referenser

Sandseter, E. B. H., & Sando, O. J. (2016). “We Don't Allow Children to Climb Trees”: How a Focus on Safety Affects Norwegian Children's Play in Early-Childhood Education and Care Settings. American Journal of Play 8(2), 178-200.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet