Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar

Författare
Skjæveland, Y.
Källor
I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 167-182. Oslo: Universitetsforlaget.
År
2016
ISBN
27924186

Syfte

Studien undersöker hur förskolor tolkar den norska läroplanen i sina riktlinjer och årsplaner på förskolan. Forskningsfrågan är: Vilken syn på inlärning ger förskolan uttryck för i sina årsplaner? Vilka teman och inlärningsaktiviteter läggs det vikt vid i årsplanerna? Hur organiseras förskolan utifrån att den ska fokusera på inlärning, och i vilken form av styrning för det med sig, enligt årsplanerna?

Resultat

Det är stor variation i utformningen och längden på årsplanerna, och de är inte utformade på ett standardiserat sätt. Gemensamt för årsplanerna är att de hänvisar till läroplanen.

De flesta årsplaner hänvisar till synen på inlärning i läroplanen, vilket innebär en helhetssyn på inlärning med betoning på lek, inlärning och omsorg. Många årsplaner har citerat och direkt kopierat formuleringar ur läroplanen. Enligt forskarna framgår det av de flesta årsplaner att lek är vägen till inlärning. Det är mindre fokus på förhållandet mellan omsorg och inlärning än förhållandet mellan lek och inlärning.

Årsplanerna beskriver inlärningens innehåll mycket olika. Läroplanens sju fackområden nämns också vid de flesta tillfällen i årsplanerna. De är: (1) kommunikation och språk, (2) kropp, motion och hälsa, (3) konst, kultur och kreativitet, (4) natur, miljö och teknik, (5) etik, religion och filosofi, (6) närmiljö och samhälle och (7) tal, rum och form.

Många årsplaner förklarar och konkretiserar varje fackområde, medan andra har fokus på särskilda insatsområden inom de sju fackområdena. Årsplanerna låter enligt forskarna som om de vänder sig till föräldrarna.

Många årsplaner talar om medarbetarna som ”de vuxna”; de beskrivs inte med titel och deras ansvarsområden preciseras inte. Årsplanerna ger en oklar bild av hur förskolan styrs och organiseras, trots att läroplanen betonar vikten av planering. Enligt forskarna kan otydligheten vara uttryck för att förskolan har en platt struktur eller oklar organisation av verksamheten. Alternativt kan det vara så att förskolans organisation preciseras i andra dokument än i årsplanen.

Design

Materialet består av årsplaner från 64 förskolor i tre kommuner. Årsplanerna analyseras med fokus på följande tre områden: (1) synen på inlärning, (2) innehållet i barnens inlärning och (3) styrning och organisering av inlärning.

Referenser

Skjæveland, Y. (2016). Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar. I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 167-182. Oslo: Universitetsforlaget.

Uppdragsgivare

Norges Forskningsråd