Time in Early Childhood Education and Care and language competence in Norwegian four-year-old girls and boys

Författare
Zambrana, I. M., Dearing, E., Nærde, A., & Zachrisson, H. D.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal 24 (6), 793-806.
År
2016
ISBN
27413588

Syfte

Studien undersöker förhållandet mellan barns tid på förskolan (antal år) under deras första fyra levnadsår och barnens språkfärdigheter när de fyller 4 år.

Resultat

Pojkarna som hade varit längst på förskolan i 4-årsåldern hade bättre språkfärdigheter än de pojkar som varit kortare tid på förskolan. Forskarna bedömer att den positiva effekten av lång tid på förskolan kan relateras till könsskillnader i barns förskoleförberedelser och känslighet för miljöintryck. Men resultatet pekar också på att likheterna mellan pojkar och flickor är större än skillnaderna, eftersom det är större spridning i barnens språkfärdighet inom pojk- respektive flickgruppen än mellan de två grupperna.

Design

Materialet består av data från den longitudinella studien BONDS (Behavioural Outlook Norwegian Developmental Study, Barns Sosiale Utvikling) och består av information om totalt 1 157 barn. Informationen om barnens tid på förskolan samlades in när barnen var 2, 3 respektive 4 år. Dessutom mättes barnens språkfärdigheter när de var 4 år. Information om bakgrundsvariabler som föräldrarnas utbildningsbakgrund och jobbstatus samt moderns mentala hälsa samlades in i två intervjuer med föräldrarna, när barnen var 6 månader respektive 1 år.

Referenser

Zambrana, I. M., Dearing, E., Nærde, A., & Zachrisson, H. D. (2016). Time in Early Childhood Education and Care and language competence in Norwegian four-year-old girls and boys. European Early Childhood Education Research Journal 24 (6), 793-806.

Zachrisson, H.D., Dearing, E., Zambrana, I.M., Nærde, A. (2014). ”Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage. Foreløpige resultater fra forskningsprojektet Barns sociale utvikling.” Rapport til Utdanningsdirektoratet. Oslo: Atferdssenteret.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning