Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3-5 years olds in kindergarten

Författare
Bjørgen, K.
Källor
SpringerPlus 5:950
År
2016
ISBN
29324065

Syfte

Studien undersöker sambandet mellan hur fysiskt aktiva förskolebarn i åldern 3–5 är och vilka möjligheter till fysisk aktivitet som finns kring förskolan.

Resultat

Möjligheterna i utomhusmiljön påverkar hur fysiskt aktiva barnen är. Barnen rör sig mer när de är på utflykt än när de leker på gården. Barnen är mer aktiva om det finns exempelvis flexibla material, möjlighet att leka olika lekar, fysiska förutsättningar för sociala förbindelser och tillfällen till olika sinnesintryck. När det var fri lek var barnens aktivitetsnivå ganska låg. Men den steg när de blev indragna i någon fysik aktivitet av andra barn eller när förskolläraren ledde en lek. Författaren menar att sociala relationer, stöd och att bli inbjuden till lekar kan öka barnens fysiska aktivitet på förskolan.

Design

Författaren undersöker utomhusmiljöer som förskolan använder (förskolegården och utflykter) och vilket samband de har med hur fysiskt aktiva barnen är. Barnen var 3-5 år och författaren delade upp dem i grupper utifrån hur mycket de rörde på sig. Materialet består av videofilmer med sammanlagt 24 barn, men antalet varierar i filmerna på grund av att de blir sjuka ibland och för att filmerna visar olika grupper eftersom barnen blir åldersindelade när de ska på utflykt.

Författaren tittade och filmade utan att delta i verksamheten på något sätt. Från tjugo dagars observation valde författaren ut sex för närmare analys. Filmerna transkriberades, kodades efter olika teman och analyserades utifrån barnens fysiska aktivitet.

Referenser

Bjørgen, K. (2016). Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3-5 years olds in kindergarten. SpringerPlus 5:950. DOI: 10.1186/s40064-016-2565-y

Bjørgen, K. & Svendsen, B. (2015). Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play? Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning