Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i förskolan: En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Författare
Folkman, S.
Källor
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
År
2017

Syfte

Avhandlingen undersöker hur olika aspekter på lyssnande kommer till uttryck i en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Avhandligen svarar på följande frågor: Hur ser själva lyssnandet ut, det vill säga vad utgör ett lyssnande tillvägagångssätt och hur beskriver barn sina upplevelser av att lyssna och bli lyssnade till på en förskola? Hur visar sig barnets röst – vilka av barnens olika intressen möter gensvar och vilka gör det inte? Vad är möjligt att tänka om förskolepraxis i en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, och hur gestaltar sig diskussion och oenighet?

 

Resultat

Enligt författaren pekar resultatet på att lyssnandet i de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna inordnas under specifika lyssningstekniker som styr pedagogernas uppmärksamhet i en viss riktning och för dem bort från det omedelbara och spontana. Lyssningsteknikerna sätter in barnens kunskapsutveckling i givna ramar och styr dem i en bestämd riktning, på samma sätt som förskolans organisation och den pedagogiska miljön skickar budskap till barnen om vad som betraktas som önskvärt och värdefullt i förskolans arbete. Enligt författaren visar resultatet att den Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken som utvecklas på de undersökta förskolorna bär på en kultur där man som pedagog inte ifrågasätter det man upplever som problematiskt i det pedagogiska arbetet. Pedagogerna inordnar sig i stället under Reggio Emilia-pedagogikens ramar.

Design

Det empiriska materialet består av 19 intervjuer med förskollärare och 18 intervjuer med barn i åldern 3–5 år. Intervjuerna med förskollärarna från Reggio Emilia-inspirerade förskolor ger inblick i deras reflektioner över att lyssna i sitt eget arbete. Barnintervjuerna utgår från 13 frågor som handlar om barnens upplevelser av att lyssna och bli lyssnade till på förskolan. Intervjusvaren tolkas utifrån utvecklingspsykologisk teori enligt Daniel Stern och diskursanalytiska perspektiv som de framgår av bland andra Michel Foucault.

Referenser

Folkman, S. (2017). Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i förskolan: En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik. Licentiatavhandling. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.