What Are the Characteristics of Nature Preschools in Norway, and How Do They Organize Their Daily Activities?

Författare
Lysklett, O. B., & Berger, H. W.
Källor
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(2), 95-107.
År
2017

Syfte

Studien undersöker hur norska förskolor med naturprofil skiljer sig från landets övriga förskolor, och hur de organiserar sina dagliga aktiviteter. Undersökningen är explorativ och besvarar följande frågor:
• Hur skiljer sig förskolor med naturprofil från andra förskolor när det gäller storlek, utomhustid och vistelse i naturen?
• Hur organiserar förskolor med naturprofil sina aktiviteter så att barnen kan tillbringa mer tid i naturen?

 

Resultat

Analysen visar att de flesta förskolor med naturprofil är privata och har färre barn och anställda än de övriga förskolorna. Alltså är 16 procent av förskolorna med naturprofil offentliga medan 84 procent är privata. Som en jämförelse är 49 procent av de övriga förskolorna i undersökningen offentliga, medan 51 procent är privata. När det gäller de mindre barnen (0–3 år) är det ingen signifikant skillnad mellan antalet barn per avdelning på förskolor med naturprofil och de övriga. Men antalet barn i varje barngrupp bland de äldre barnen (3–6 år) är lägre i förskolor med naturprofil jämfört med övriga förskolor. I intervjuerna framkommer att gruppstorleken är en viktig faktor, när man i förskolor med naturprofil befinner sig utanför den egna byggnaden. Möjligheten att vara nära barnen både fysiskt och intellektuellt samt möjligheten att övervaka barnen nämns som orsaker till de små grupperna. Förhållandet mellan antalet vuxna per barn är detsamma för förskolor med och utan naturprofil.

När det gäller vistelser i naturen har förskolor med naturprofil flera referensområden i naturen och de besöker områdena oftare än övriga förskolor. 4–5 timmar varje dag tillbringar barn och personal ofta utanför förskolans lokaler, och intervjupersonerna lyfter fram den flexibilitet det ger dem att vara borta från förskolans lokaler större delen av dagen. Att vara utomhus så länge är oförutsägbart, vilket betyder att personalen måste improvisera och vara i nära kontakt med barnen. Förskolor med naturprofil organiserar sig på olika sätt för att optimera möjligheterna att tillbringa tid i naturen, till exempel genom att samla alla möten till en dag.

Slutligen visar undersökningen att förskolor med naturprofil har rutiner och regler som ger barnen en stor grad av tillit. Intervjupersonerna berättar till exempel att de använder osynliga staket, gränser och väntområden som barnen ska respektera. Sådana regler bygger på tillit mellan barn och vuxna, och om barnen överträder reglerna inför de vuxna milda sanktioner som begränsar barnens rörelsefrihet. Exempel på sanktioner kan vara att barnen ska hålla sig i närheten av samlingsplatsen eller att de ska gå med de vuxna. Tillit och ansvar framstår som kännetecknande för förskolor med naturprofil och som avgörande för organiseringen av de dagliga aktiviteterna.

Design

56 förskolor med naturprofil och 52 förskolor utan naturprofil ingick i undersökningen. Ungefär 100 förskolechefer, varav 52 var chefer på förskolor med naturprofil, besvarade enkäter om sina förskolor och utomhusaktiviteter. Ytterligare 98 förskollärare, varav 54 från förskolor med naturprofil deltog i enkätundersökningen. Som ett tillägg till enkäten intervjuades totalt sex informanter från förskolor med naturprofil om att organisera en förskola med naturprofil. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med inspiration från tematisk analys.

Referenser

Lysklett, O. B., & Berger, H. W. (2017). What Are the Characteristics of Nature Preschools in Norway, and How Do They Organize Their Daily Activities? Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(2), 95-107.