Att synliggöra det förväntade - förskolans dokumentation i en performativ kultur

Författare
Lindberg, R.
Källor
Linnéuniversitetet
År
2018

Syfte

Studien undersöker vilka värden som förmedlas i den dokumentation som förskolan själv producerar och kommunicerar vidare till barn, föräldrar och besökare i förskolan. Forskaren undersöker vad denna dokumentation lyfter fram som värdefulla handlingar. Undersökningen utgår från tre frågeställningar: 1) Vilka handlingar framställs som värdefulla i förskolans performativa dokumentationspraxis? 2) Hur är dessa värdefulla handlingar kopplade till barnen och personalen i dokumentationspraxis? 3) Vad synliggörs som värdefullt i förskoleaktiviteterna?

Resultat

Resultaten visar att handlingar relaterade till lärande och kunskap utgjorde merparten av dokumentationspraxis. Dokumentation om etiska handlingar, delaktighet och deltagande hade en mindre framträdande roll. Fokus på lärande och kunskap handlade ofta om olika läroplansteman, som språk, matematik och naturvetenskap. Det mesta av dokumentationen var mål- och resultatorienterad. Barnen jämfördes inte med varandra, utan dokumentationen jämförde snarare de enskilda barnens utveckling. I dokumentationspraxis var barnen synliga, medan förskolepersonalen var relativt osynlig. Sammantaget fokuserade dokumentationen på barnens kunskaper och färdigheter. Detta gjordes både implicit, genom att lyfta fram specifika handlingar, och explicit, med dokumentation som testade barnens kunskaper. Forskaren hävdar att det starka fokuset på kunskap och lärande är en indikation på att dokumentationspraxis i förskolan är performativ.

Design

Forskaren samlade in dokumentation från tre förskolor i tre svenska kommuner, som alla ingick i utvecklingsprojektet Små barns lärande. Kriterier för urvalet var att förskolorna arbetade kontinuerligt med dokumentation och att de representerade samhällen med olika befolkningsstrukturer. Materialet bestod av dokumentation som tagits fram av förskollärarna och som var allmänt tillgänglig på förskolan, antingen i form av text och bilder som hängde på väggen, eller dokumentation som placerades i barnens individuella pärmar. Totalt samlades 441 dokumentationer av olika omfattning in och analyserades.

Referenser

Lindberg, R. (2018). «Att synliggöra det förväntade - förskolans dokumentation i en performativ kultur». Akademisk avhandling. Linnéuniversitetet.