Designing play-based learning chemistry activities in the preschool environment

Författare
Adbo, K. & Carulla, C. V.
Källor
Chemistry Education Research and Practice, 20(3):542-553.
År
2019

Syfte

Syftet med denna studie var att (1) utforma lekbaserade inlärningsaktiviteter med teoretiskt kemiinnehåll och kemifärdigheter för förskolemiljön, och (2) utvärdera aktiviteter med användning av kvalitetsmarkörer för lekbaserat lärande.

Resultat

Resultaten från studien visar att introduktionen av vetenskapliga aktiviteter med ämnesterminologi och koncept i förskolan kräver vägledning från förskolläraren för att vidareutveckla det vetenskapliga innehållet i diskussionen, behålla fokus, minska variabler och välja ut viktiga detaljer. Författarna argumenterar för att aktiva förskollärares stöd i lärandet är viktigt för små barns utveckling av ord- och konceptförståelse och för att upprätthålla en god inlärningsmiljö. I den här studien låg fokus på observation som en framväxande färdighet, något som barnen verkade relatera till utifrån deras fokus.

Resultaten visar att teoretisk kemi har en plats i förskolan, eftersom den teoretiska grunden för praktiska metoder är lätta att förstå för treåringar. Resultaten visar att barn kan förstå koncept, men samtidigt har svårt att verbalisera orden för konceptet. Resultaten av studien erbjuder, enligt författarna, ett nytt perspektiv på vilket kemiinnehåll som är lämpligt i en förskolekontext.

Enligt författarna kan resultaten tyda på att när ställningar används som observationsperspektiv kan det vara ett användbart verktyg för både utformningen av enskilda aktiviteter och som grund för professionell utveckling.

Design

Den aktuella studien är den första delen av en större, longitudinell undersökning. Datainsamlingen för denna studie pågick under en period av fyra veckor, två gånger i veckan. En genomsnittlig aktivitet varade 20–30 minuter. Studien baseras på videoinspelning och observation och samlade även in data som teckningar, bilder och konstverk gjorda av barnen. Analysen var en kontinuerlig process som inleddes omedelbart samtidigt som datainsamlingen.

Respondenterna i studien bestod av en grupp om fyra barn på tre år, två pojkar och två flickor, på en förskola i sydöstra Sverige. Dessutom finns även vanlig förskolepersonal närvarande under aktiviteten. Eftersom syftet med studien är utformad av aktiviteterna fanns det ett behov av flexibilitet mellan aktiviteterna och därför deltar forskaren i aktiviteten tillsammans med barnen och tar på sig rollen som förskollärare.

Referenser

Adbo, K. & Carulla, C. V. (2019). “Designing play-based learning chemistry activities in the preschool environment”. Chemistry Education Research and Practice, 20(3):542-553.

Uppdragsgivare

Linnéuniversitetet och Crafoordska stiftelsen, Sverige