From activity to transdisciplinarity and back again – preschool teachers’ reasoning about pedagogical goals

Författare
Björklund, C. & Ahlskog-Björkman, E.
Källor
International Journal of Early Years Education, 26(1):90-103.
År
2018

Syfte

I studien presenteras en analys av förskollärares skäl för att ha olika pedagogiska mål. Av särskilt intresse är hur lärare i en svensk och en finsk kontext beskriver målen för barns lärande och hur de beskriver genomförandet av dessa mål i praktiken. Frågeställning: Hur uppfattas och genomförs pedagogiska mål i den tematiska och lekbaserade pedagogiska praktiken i förskolan?

Resultat

Av de sex förskollärarna uppgav tre att lärandemålen vägledde deras pedagogiska arbete. Forskarna använde variationsteori i sin analys av intervjuerna, vilket hjälpte dem att identifiera olika mål för lärande av både direkt och indirekt karaktär. En djupare analys av dessa mål gav en bred bild av sammanflätade pedagogiska mål som rörde sig mellan aktivitetsmål, arbetsmål och ämnesöverskridande mål.

Design

Studien bygger på djupintervjuer med aktiva förskollärare. Forskarna använde kvalitativa analyser för att beskriva hur lärarna uppfattar pedagogiska mål och hur målen hanteras i pedagogiska aktiviteter.

Urvalet består av 6 förskollärare. Alla intervjuer genomfördes under våren 2014 på förskollärarnas arbetsplats. Intervjuerna var semistrukturerade och pågick i 75–130 minuter.

Referenser

Björklund, C. & Ahlskog-Björkman, E. (2018). «From activity to transdisciplinarity and back again – preschool teachers’ reasoning about pedagogical goals». International Journal of Early Years Education, 26(1):90-103.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift