Learning about “Half”: Critical Aspects and Pedagogical Strategies in Designed Preschool Activities

Författare
Björklund, C.
Källor
Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2):245-263.
År
2018

Syfte

Detta är en empirisk undersökning av barns utveckling av konceptförståelse och deras tidiga matematikinlärning. Avsikten är att öka förståelsen för förskolebarns uppfattningar av konceptet ”hälften” (som 1 av 2 lika delar av en helhet) under anpassade matematiklektioner. Specifikt undersöker denna studie (1) hur förskolebarn upplever detta koncept, och (2) vad som underlättar för barnens utveckling av konceptförståelse.

Resultat

Observationer av pedagogiska strategier och barnens respons kan visa att barn upplever koncept kvalitativt olika och att de olika upplevelserna är avgörande för hur inlärningsobjektet uppfattas samt för hur inlärningsobjektets dimensioner relaterar till varandra. Tillsammans indikerar de här resultaten en hierarkisk organisation av hur aspekterna av konceptet ”hälften” uppfattas av barnen.

Design

Undersökningen byggde på variationsteori (The Variation Theory of Learning, VT), en teori som riktar uppmärksamheten mot inlärningsobjektet och konceptualiserar vad som är möjligt att lära sig i en given situation.

Studien är empirisk och utformad som en iterativ interventionsstudie där lärarna skulle diskutera sin praxis med forskarna efter ett undervisningstillfälle (”lärsessioner”). Artikeln studerar två lärsessioner. Lärsessionerna videofilmades och utvärderades kvalitativt tillsammans med lärarna individuellt och i grupp.

Referenser

Björklund, C. (2018). «Learning about “Half”: Critical Aspects and Pedagogical Strategies in Designed Preschool Activities». Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2):245-263.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet, Sverige