Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass

Författare
Botö, K.
Källor
Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.
År
2018

Syfte

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap inom utveckling av läs- och skrivfärdigheter i låg ålder. Det sker genom fokus på situationsbaserad kommunikation och interaktion i läs- och skrivaktiviteter i förskolor och förskoleklasser i skärningspunkten mellan lek och undervisning. Studien utgår från följande frågeställningar: (1) Hur formas läs- och skrivaktiviteter i förskolan och förskoleklassen och vilken roll spelar det tv-baserade läromedlet? (2) Vilken är betydelsen av hur lärarna iscensätter och vägleder/stödjer läs- och skrivaktiviteterna för barnens deltagande i dessa situationer?  

Resultat

Läs- och skrivaktiviteterna i båda delstudierna utgjordes av lärarstyrda undervisningssituationer. Tv-mediet spelade en roll genom att modellera leken då lärarna planerade sin undervisning från att kopiera tv-programmets lekar. Därmed bildade tv-programmet ramen för undervisningen. Så var också fallet vid undervisning där lärarna inte använde tv-programmet. Resultaten från studien visar att tv-mediet i sig inte gjorde aktiviteterna meningsfulla för barnen eller bidrog till deras läs- och skrivutveckling, utan det var kvaliteten på det som utspelade sig i interaktionen som gjorde aktiviteterna meningsfulla. 

Lärarnas överordnade undervisningsstrategi i båda delstudierna använde tv-programmet som ram för sin undervisning. Lärarnas sätt att involvera alla barn som deltagare i aktiviteter och delvis att lyssna och svara på barnens initiativ i interaktionen var avgörande för barnens möjligheter att delta i aktiviteterna och därmed också att lära sig.  

Studien visade att läs- och skrivaktiviteterna finns i skärningspunkten mellan lek och undervisning, både i förskolan och i förskoleklassen. Spänningen i denna studie rör sig specifikt om hur lek utgör en grund för undervisningsaktiviteter så att barn blir delaktiga i leken och samtidigt förstår undervisningens innehåll som meningsfullt. 

Design

Studien består av två delstudier. Den första genomfördes på en förskola med barn i åldern 3–5 år. Den bestod av fem fältbesök, observationer och videoobservationer under en månad. Den andra delstudien genomfördes i en förskoleklass med barn i åldern 6–7 år. I den andra delstudien genomfördes sex fältbesök, observationer och videoobservationer under en tremånadersperiod. Båda delstudierna använde sig av samma datainsamlingsmetod och genomfördes med ett och ett halvt års mellanrum.  

Urvalet av förskolor och förskoleklasser bygger på strategiskt urval baserat på att de redan använde det aktuella tv-programmet som ett läromedel. 

Referenser

Botö, K. (2018). «Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass» Akademisk avhandling. Göteborgs universitet. 

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet, Sverige