Man blir lite osäker på om man gör rätt» – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan

Författare
Fredriksson, M., Lindgren Eneflo, E.
År
2019

Syfte

Artikeln presenterar och diskuterar hur förskolepedagoger pratar om arbetet med barns modersmål och vad man fokuserar på i samtalen mellan pedagogerna. Utgångspunkten för artikeln är att flerspråkighet betraktas som en kompetens och tillgång och att förskolepedagoger spelar en viktig roll för barns förmåga att utveckla sin egen flerspråkighet.

Frågeställning: Hur talar pedagoger om arbetet med barns modersmåls och vad fokuserar de på i samtalet?

Resultat

Fyra teman framträdde i analysen av samtalen och resultaten presenteras under rubrikerna ”Lyfta fram olika språk – rätt eller fel?”, ”Synliggöra olika kulturer – vilka då?”, ”Använda material och aktiviteter – hur då?” och ”Ta hjälp av andra – lätt eller svårt?”. Arbetet med barnens flerspråkighet stod i fokus, samtidigt som dilemman och osäkerhet kring detta arbete framträdde. Studien visar på ett komplext arbete där pedagoger, utöver det rent språkliga, måste ta hänsyn till frågor som lika värde, policy och kulturella uttryck. 

Design

Artikelns resultat bygger på en analys av samtal som hålls i tre arbetsgrupper på tre olika svenska förskolor och i en fokusgrupp där alla arbetslag ingick. Det totala antalet informanter var två pedagogiska medarbetare och sex förskollärare. Barnen de var ansvariga för var mellan ett och fem år gamla och hade totalt 15 olika modersmål. Samtalen spelades in på video och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Referenser

Fredriksson, M. & Lindgren Eneflo, E. (2019). “«Man blir lite osäker på om man gör rätt» – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 18(6):1–15. 

Uppdragsgivare

Ingen uppgift