Physical activity and music to support pre-school children's mathematics learning

Författare
Elofsson, J., Bohm, A. E., Jeppsson, C., Samuelsson, J.
År
2018

Syfte

Studien jämför hur effektiva två olika undervisningsmetoder är när det gäller att lära förskolebarn att räkna. Den ena undervisningsmetoden, ”Math in action” (MIA), kombinerar inlärning av matematik med fysisk aktivitet och musik. Den andra undervisningsmetoden, ”Common numeral activities in preschool” (CNA), bygger på mer traditionell matematikundervisning. Studien undersöker också hur barn med olika motoriska färdigheter reagerar på de två undervisningsmetoderna. Författarna lägger fram två hypoteser och en frågeställning: 1) Barn som lär sig matematik i en miljö med fysisk aktivitet och musik utvecklar signifikant bättre räknefärdigheter än barn som lär sig matematik med vanliga sifferövningar. 2) Det finns ett samband mellan barns motoriska färdigheter och räknefärdigheter. 3) I vilken utsträckning drar barn med olika motoriska färdigheter fördel av att lära sig räkning genom undervisning som kombineras med fysisk aktivitet och musik? 

Resultat

Studien visar att förskolebarn som lär sig matematik med hjälp av fysisk aktivitet och musik utvecklar signifikant bättre räknefärdigheter än barn som får en mer traditionell matematikundervisning. Författarna hävdar också att barn med goda motoriska färdigheter har lättare att lära sig matematik. Det gäller både gruppen som undervisades med MIA och gruppen som fick CNA-undervisning. Både barn med goda motoriska färdigheter och barn med motoriska svårigheter utvecklade bättre räknefärdigheter efter undervisning med MIA än samma typ av barn i gruppen som fick CNA-undervisning.  

Design

Studien omfattade 53 barn från samma förskola som delades in mellan de två olika undervisningsmetoderna. Inget av barnen hade deltagit i formell matematikundervisning tidigare. Barnens matematiska och motoriska färdigheter testades både före och efter undervisningsperioden. För att säkerställa att de två grupperna hade en så likvärdig utgångspunkt som möjligt blandades barn med goda matematiska och motoriska färdigheter med barn som fick sämre resultat på förtesterna och/eller hade motoriska svårigheter.  

Referenser

Elofsson, J., Bohm, A. E., Jeppsson, C. & Samuelsson, J. (2018). "Physical activity and music to support pre-school children's mathematics learning". Education 3-13, 46(5):483-493. 

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet, Sverige