Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Författare
Lekhal, R.
Vaage, W.M.
Schjølberg, S.
Källor
I: S. Holmseth (red.), Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad (pp. 35-56). Oslo: Statistisk sentralbyrå
År
2013

Syfte

Syftet med studien är att belysa sambandet mellan barnens språkliga utveckling och beteende och den typ av tillsyn som barnen erbjuds. Alltså om barnen erbjuds tillsyn på förskola (barnehagene) eller i hemmet.

Resultat

Studien belyser några av de potentiella fördelar som finns med att barn får tillsyn på norska förskolor. Studien drar överordnat slutsatsen att norska förskolor har en positiv effekt på barns språkliga kommunikationskompetenser.

Studierna efterfrågar mer forskning som undersöker förskolornas bidrag till barnens språkliga och beteendemässiga utveckling. Studiens resultat visar att barn som går på förskola i åldern 1,5–3 år har en lägre förekomst av försenad språklig utveckling än barn som får tillsyn hemma under samma period.

Därutöver visar resultaten att det inte finns något signifikant samband mellan beteendeproblem i treårsåldern och åldern då barnet börjar på förskolan. Det finns heller inget signifikant samband mellan typen av förskola och andelen barn med beteendeproblem. Kön visade sig ha betydelse i den meningen att fler pojkar än flickor hade en försenad språkutveckling. Vad gäller beteendeproblem fick pojkarna högre poäng för utagerande beteende, medan emotionella problem var vanligare bland flickorna.

Design

Studien är en longitudinell studie som gjordes under perioden 1999–2008 bland mödrar till barn i åldern 1,5–3 år. Studiens dataunderlag består av enkätundersökningar som hämtats från en omfattande befolkningsundersökning, ”Den norske mor og barn-undersøkelsen” (MoBa). Totalt deltog 41 730 mödrar i undersökningen under de nio år som rekryteringen varade. 19 919 barn utgör grunden för resultaten av frågorna om barns språkliga utveckling, och 73 068 barn utgör grunden för resultaten av frågorna om barnens beteende. Det empiriska materialet analyseras statistiskt med en logistisk regressionsmodell respektive linjär regressionsmodell.

Referenser

Lekhal, R., Vaage, W.M. & Schjølberg, S. (2013). Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. In S. Holmseth (red.), Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad (pp. 35-56). Oslo: Statistisk sentralbyrå

Uppdragsgivare

Ingen upplysning