Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem: Resultat från föräldraundersökningen 2012.

Författare
Skolverket.
Källor
Stockholm: Skolverket.
År
2013

Syfte

Undersökningens syfte är att belysa vilka förskolor och vilken pedagogisk omsorg som föräldrar från olika befolkningsgrupper utnyttjar. Dessutom undersöker man hur tillsynen är ordnad för barn som inte går på förskola eller får pedagogisk omsorg samt vilken inställning som vårdnadshavare och föräldrar har till de tillsynsformer som barnen går i.

Resultat

I undersökningen drar man slutsatsen att de sociala skillnaderna – det har visat sig i tidigare svenska undersökningar av barns deltagande i förskola – har försvunnit eller minskat. Barn går alltså i förskola i ungefär samma omfattning oberoende av vilken utbildning som vårdnadshavarna eller föräldrarna har.

Undersökningen visar att 92 procent av alla barn i åldern 1–5 år går på förskola och 4 procent går i  annan pedagogisk verksamhet. Av resterande 1–5-åringar är de flesta hemma med en förälder, som oftast är föräldraledig.

Sedan några år tillbaka är förskolan en skolform och en del av skolväsendet.och den pedagogiska uppgiften har utvidgats och fått en mer central roll. Barn tillbringar i genomsnitt 31 veckotimmar på förskola (eller i annan pedagogisk verksamhet), vilket är två timmar mer än 2005. Barn till arbetande eller studerande vårdnadshavare och föräldrar har det största antalet närvarotimmar på förskolan. Barn i storstadsområden tillbringar längre tid på förskolor än barn i landsorten.

Dessutom visar undersökningen att nästan nio av tio vårdnadshavare och föräldrar vet att förskolan har en läroplan och hälften av dessa vårdnadshavare och föräldrar känner till innehållet i läroplanen. Högutbildade vårdnadshavare och föräldrar som är födda i Sverige har större kännedom om läroplanen. Undersökningen visar att vårdnadshavare och föräldrar till barn på förskolorna och i annan pedagogisk verksamhet är i trygga händer. vårdnadshavare och föräldrar anser att aktiviteterna på förskolorna stimulerar barnets utveckling och inlärning. Det är också nöjda med personalen, öppettider och avstånd till hemmet.

Vårdnadshavare och föräldrar är i gengäld mindre nöjda med semesterstängning, storleken på barngrupperna samt tillgången på personalen. När vårdnadshavare och föräldrar väljer en förskola för sina barn är faktorer som avstånd till hemmet, personalen, inomhus- och utomhusmiljö samt storleken på barngruppen viktigast.

Design

Undersökningen är baserad på en föräldraundersökning som genomfördes under våren 2012, då frågeformulär skickades ut till vårdnadshavare och föräldrar till barn i åldern ett till fem år. Stickproven, som hämtades från Registret över totalbefolkningen (RTB), omfattar 108 000 barn. Stickproven och omfattar barn i åldern ett till fem år med svensk eller utländsk bakgrund (dvs. i hur hög grad barnet eller båda föräldrarna är födda i Sverige eller inte). Svarsfrekvensen är 54 procent.

Föräldraundersökningen 2012 ska ses i förlängning av tidigare liknande föräldraundersökningar som gjordes 1999, 2002 och 2005. Frågorna handlar om vilka aktivitetsformer som barnet deltar i och vilka inställningar som vårdnadshavare och föräldrar har till aktivitetsformen. Man undersöker också hur omsorgsutbudet stämmer överens med de önskemål som vårdnadshavare och föräldrar har för barnet, familjesituationen, vårdnadshavares eller förälderns arbetstider, vårdnadshavarna eller föräldrarnas kännedom om läroplaner samt motiv för val av förskola.

Referenser

Skolverket (2013). Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem: Resultat från föräldraundersökningen 2012. Stockholm: Skolverket.

Uppdragsgivare

Den svenska regeringen