Pædagogisk analyse i dagtilbud - resultater af følgeforskning.

Författare
Andresen, B.B.
Källor
Aalborg: University College Nordjylland.
År
2013

Syfte

Studien är en undersökning bland medarbetare (pedagoger, medhjälpare och chefer) på danska förskolor (vuggestuer och børnehaver). Syftet är att belysa medarbetarnas erfarenheter av implementering av insatsområdet "systematisk pedagogisk analys baserat på analysmodellen Lärmiljö och pedagogisk analys" (LP-modellen).

Resultat

Studien visar att 95 procent av samordnarna i undersökningen har använt LP-modellen minst i någon grad och att 74 procent känner sig väl förberedda för att arbeta med LP-modellen. Därutöver känner 83 procent av samordnarna att de i hög eller någon grad får ett yrkesmässigt utbyte av arbetet med sin LP-grupp. I förlängningen av detta rekommenderas i studien att man fortsätter att implementera LP-modellen i det pedagogiska förskolor, eftersom huvuddelen av studiens informanter har haft ett positivt utbyte av arbetet. Arbetet med LP-modellen på de undersökta förskolorna kan dock förberedas genom en löpande dialog mellan samordnare och medarbetare om medarbetarnas centrala arbetsuppgifter. Därutöver kan det vara ändamålsenligt att justera sammansättningen av LP-grupper, sa att LP-modellen används som avsetts.

Design

Man har skickat ett frågeformulär till 83 medarbetare på danska förskolor i 11 danska kommuner. De utvalda institutionerna arbetar med insatsområdet "systematisk pedagogisk analys baserad på LP-modellen" (Lärmiljö och pedagogisk analys). En del arbetar sitt första år, andra har jobbat i ett till tre år och ytterligare andra har mer än tre års erfarenhet av insatsområdet.

Frågeformuläret har besvarats av 60 personer, vilket motsvarar 72 procent. Fem av sex deltagare i enkätundersökningen har angett att de är anställda som pedagoger, övriga är medhjälpare (3 procent) eller chefer (13 procent). Huvuddelen av deltagarna i enkätundersökningen har tagit på sig en nyckelroll i samband med implementeringen av "systematisk pedagogisk analys". De är samordnare, vilket innebär att de fungerar som mötesledare på regelbundna möten, där personalen diskuterar och analyserar pedagogiska utmaningar som de sedan gemensamt försöker reducera eller eliminera. Det gjordes sju kvalitativa intervjuer under våren 2013 bland samordnare och chefer på förskolor.

Referenser

Andresen, B.B. (2013). Pædagogisk analyse i dagtilbud - resultater af følgeforskning. Aalborg: University College Nordjylland.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning