Physical Activity in Children Attending Preschools.

Författare
Olesen, L.G.
Kristensen, P.L.
Froberg, K.
Källor
Pediatrics Electronic Pages, 132 (5), 1310-1318.
År
2013

Syfte

Syftet med undersökningen är att identifiera faktorer som påverkar den fysiska aktivitetsnivån för barn på förskolan (børnehaven).

Resultat

Undersökningen pekar på en rad hittills okända samband mellan olika faktorer och barnens aktivitetsnivå på förskolan. Särskilt viktiga faktorer är exempelvis storleken på inomhusarealen per barn samt byggnadens placering på lekplatsen. Det måste tas med och studeras ytterligare i framtida studier.

Därutöver visar undersökningen att en lång rad faktorer har en påtaglig påverkan på barnens fysiska aktivitetsnivå: För tidig födsel liksom vegetation på lekplatsen har en negativ korrelation med barnens aktivitetsnivå (mätt med hjälp av rörelsemätare); det innebär till exempel att om det finns mer vegetation på utomhusområdet, så rör barnen mindre på sig totalt sett.

Däremot har barnets grovmotoriska koordinationsförmågor, placeringen av lekplatsen i förhållande till förskolebyggnaden, vistelse på förskolan på eftermiddagen och storleken på inomhusarealen per barn alla en positiv korrelation med barnens aktivitetsnivå.

Design

I undersökningen ingår totalt 426 barn i åldern 5–6 år. Alla barn är inskrivna på 42 representativt utvalda förskolor (børnehaver). Dataunderlaget för undersökningen består av enkätsvar från föräldrar och förskolepersonal samt mätningar av bland annat utomhusmiljön.

Barnens aktivitetsnivå mäts med hjälp av en rörelsemätare under en period på i genomsnitt 4,3 observationsdagar i maj och juni 2009. Studien använder statistisk analys till att belysa sambandet mellan barnens aktivitetsnivå och 37 faktorer, bland annat förskolans inomhus- och utomhusmiljö samt personalens utbildningsnivå.

Referenser

Olesen, L.G., Kristensen, P.L. & Froberg, K. (2013). Physical Activity in Children Attending Preschools. Pediatrics Electronic Pages, 132 (5), 1310-1318.

Uppdragsgivare

TrygFonden, Socialpædagogernes Landsforbund (SL), BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk samt Syddansk Universitet, Danmark