Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs.

Författare
Lindqvist, G.
Källor
Ph.d.-afhandling. Jönköping University, Jönköping.
År
2013

Syfte

Studiens huvudsyfte är att bidra till kunskapen om olika yrkesgruppers (pedagogers, specialpedagogers, pedagogmedhjälpares, speciallärares, klasslärares, temalärares och skolchefers samt förskolechefers) uppfattning om arbete med barn som behöver specialstöd i förskola och förskoleklass. Studien är huvudsakligen fokuserad på specialpedagoger, förskolechefer och skolchefer.

Resultat

Studiens resultat visar att olika yrkesgrupper både har samma och olika uppfattning om hur barn i förskola och förskoleklasser behöver specialstöd och hur arbetet med barnen bör utföras. Exempelvis anser 80–100 procent av grupperna att specialpedagoger bör vara placerade ute på förskolor och skolor, medan det finns mer varierade uppfattningar om huruvida specialpedagogerna ska vara ansvariga för skolutveckling och för att handleda annan personal.

Studiens resultat visar vidare att majoriteten av respondenterna i alla yrkesgrupper anser att barns individuella svagheter är en generell orsak till att barn behöver specialstöd på förskolan och i förskoleklasser. Detta representerar, tillsammans med den vanliga uppfattningen att stöd bör ges individuellt och med separata lösningar, begränsningar för att göra arbetet på förskolor och i förskoleklasser mer inkluderande.

Design

Studien är uppdelad i fyra separata studier, varav endast de tre första är relevanta för barn på förskolor. Alla tre studierna utgår från enkätundersökning. Studien genomfördes dels i en svensk kommun (studie 1, 2 och 3) och dels 262 svenska kommuner (studie 3).

Den första studien undersöker pedagogers och pedagogmedhjälpares syn på barn med särskilda behov på förskolor och i förskoleklasser samt specialpedagogers roll i arbetet med dessa barn.

Den andra studien undersöker förskolechefers och skolchefers syn på hur förskolor och förskoleklasser kan hjälpa barn med särskilda behov.

Den tredje studien beskriver olika yrkesgruppers uppfattning av specialpedagogernas arbete och deras yrkeskompetens. Dels analyseras data från en kommun i relation till följande yrkesgrupper: pedagoger, specialpedagoger, pedagogmedhjälpare, speciallärare, klasslärare, temalärare och förskolechefer och skolchefer, dels innehåller studien även resultat från ett frågeformulär som besvarades av den högsta förvaltningen inom förskola och skola i 262 kommuner.

Referenser

Lindqvist, G. (2013). Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs. Ph.d.-afhandling. Jönköping University, Jönköping.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning