Hvor sunde er de danske børnehaver?: Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbud til 3-6 årige.

Författare
Grønfeldt, V.; Nyboe
M.; Mikkelsen, B. E.
Källor
København: Fødevareinstituttet.
År
2007

Syfte

Den här studien är en kartläggning av livsstilsmässig praktik, av olika typer av policyer (om mat och måltider, rörelse och fysisk aktivitet, handhygien och barnens sociala relationer) och av vardagspraktik på förskolor i Danmark. Syftet med studien är att undersöka utbredningen av policyer och relationen mellan politiken och den pedagogiska praktiken.

Resultat

Resultatet visar till exempel att 86 % av institutionerna har en fastställd policy för mat och måltider, men även att personalen i stor utsträckning menar att de har ett medansvar för barnens kostvanor, fysiska utveckling och hygien. I allmänhet finns det ett samband mellan personalens syn på sitt medansvar och huruvida institutionen i fråga har en policy för respektive område. För att fastställa de exakta kausala sambanden och vilken inre dynamik som föreligger mellan synen på medansvar, befintligheten av en policy och faktisk vardaglig praktik krävs ytterligare undersökningar.

Design

Studien är utformad som en tvärsnittsundersökning, och den har utförts via ett frågeformulär med ett visst inslag av ”What works”. Studien bygger på svar från 1 842 förskolor och integrerade institutioner för barn i åldern 3–6 år.

Referenser

Grønfeldt, V.; Nyboe, M.; Mikkelsen, B. E. (2007). Hvor sunde er de danske børnehaver?: Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbud til 3-6 årige. København: Fødevareinstituttet.

Uppdragsgivare

Information saknas